Realizowane projekty


        

Projekt pn. "Wolontariat przez animacje"

Czas trwania: 26.10.2017r. - 29.12.2017 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn

kwota dofinansowania 2000 zł pln

 

Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie" serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Animator czasu wolnego" w ramach projektu "Wolontariat przez animacje". Projekt "Wolontariat przez animacje" skierowany jest do aktywnych wolontariuszy/ek osób zainteresowanych wolontariatem, oraz studentów/studentek zainteresowanych pracą animatora. Warsztaty z animacji czasu wolnego to najlepsza okazja na zdobycie nowego doświadczenia bądź poszerzenie umiejętności praktycznych, które będzie można wykorzystać podczas różnych imprez.

Zostaną przeprowadzone dwa warsztaty, które mają na celu przygotowanie i zapoznanie uczestników i uczestniczek z pracą animatora, z kreatywnymi pomysłami na zabawę, wzbogacone o gry elementy tańca, etiudy manualne.

Cel realizacji zadania

a) promocja idei wolontariatu poprzez wsparcie i inicjowanie akcji i imprez z udziałem wolontariuszy/ek Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "Spinacz" na rzecz społeczności lokalnych,

b) wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji przez wolontariuszy/ki Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "Spinacz" podczas organizowanych przez nich wydarzeń o charakterze min.: kulturowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym,

c) uczestnicy poznają różne formy zajęć artystyczno-manualnych, które będą mogli wykorzystać podczas udziału w imprezach, m.in.: imprezach mikołajkowych dla dzieci, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 r., festynów,rodzinnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom wolontariusze/ki nie tylko uatrakcyjnią wszelakie imprezy, ale również będą mieli okazję krzewić idee wolontariatu wśród mieszkańców Olsztyna.

 

 

                                            

 

       

 

Projekt pn. "Rodzina bliżej siebie"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

 

 

 

 

 

W kierunku profesjonalizacji NGO
 

 Czas trwania: 01.03.2017 r. - 31.12.2017 r. - Dofinansowany przez Gminę Barczewo,
Kwota dofinansowania: 10 270 pln

 

Projekt „W kierunku profesjonalizacji NGO” ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z gminy Barczewo, w przygotowaniu się do składania odpowiednich ofert, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie gminy.

Zakładane są również cele szczegółowe:

a) wzmocnienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających w społeczności g. Barczewo z zakresu tworzenia standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (badanie potrzeb, diagnoza, określanie potrzebnych zasobów osobowych i rzeczowych do realizacji działań w ramach usług);

b) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd, wraz ze zwiększeniem profesjonalnej realizacji oraz rozliczenia otrzymanych dotacji;

pośrednio celami będzie:

a) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach na dotacje/granty finansowane z zewnętrznych źródeł krajowych i w związku z tym promocji Gminy Barczewo i jej walorów;

b) nauczenie liderów organizacji pozyskiwania i wzmacniania zaplecza lokalowego i sprzętowego;

e) zwiększenie dostępności bezpośredniego wsparcia doradczego i szkoleniowego na terenach wiejskich poprzez świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych.

W odpowiedzi na te problemy projekt zakłada zorganizowanie zróżnicowanego metodologicznie wsparcia dla organizacji.

Zakres wsparcia będzie obejmował:

a) szkolenia,

b) doradztwo,

c) spotkania otwarte

                                                                                            

 

 

 

Perspektywy rozwoju sektora NGO

 

Czas trwania: 03.04.2017 r. - 31.12.2017 r. - Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
Kwota dofinansowania: 3 000 pln

Projekt ma na celu zorganizowanie 2 - dniowej konferencji naukowej, promocję projektu na stronie

www.ocop.olsztyn.pl, www.ngo.pl oraz Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Projekt bedzie realizowany w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji Warmińsko - Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie.

W rezalizację zadania zaangażowani będą wolontariusze i wolontariuszki, głównie studenci, głównie studenci Wydziału prawa i Administracji UWM. którzy stworzą oraz dbać będą o funkcjonowanie podstrony konferencji, przygotowanie techniczne konferencji oraz opieka organizacyjkna nad uczestnikami podczas konferencji.

 

 

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 14.02.2017 r. - 31.12.2017 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000 pln

Projekt obejmuje następujące działania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zapewnienie dostępu do sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, udostępnianie pomieszczeń OCOP na zebrania organów statutowych organizacji,
 • udostępnianie urządzeń biurowych i sprzętu OCOP w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
 • udostępnienie adresu, jako skrytki pocztowej,
 • prowadzenie i udostępnianie biblioteczki,
 • wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl, www.ocop.olsztyn.pl/spinacz, oraz fanpage OCOP i OCW SPINACZ na portalu społecznościowym Facebook, internetowego serwisu informacyjnego, wydawanie biuletynu informacyjnego (miesięcznika) „Donosiciel Pozarządowy”,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich, we współpracy z Instytutem Filozofii Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie,
 • prowadzenie obsługi Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego,
 • współdziałanie przy realizacji konkursów ogłaszanych przez ROPMO, ROPPO, Prezydenta Miasta Olsztyn, Starosty Powiatu oraz inne organizacje, których celem jest honorowanie najlepszych organizacji i osób za działalność na rzecz środowiska i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie” i Targów Pracy Wolontaryjnej, Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
 • wsparcie rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu dorosłych, poprzez prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ, oraz działań podejmowanych przy współpracy z Fundacją Borussia i Urzędem Marszałkowskim Województwa W-M - Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.