DYWITY - konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekologii

2016-03-14

Organizacje pozarządowe mogą składać do 31 marca oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekologii. W puli konkursowej jest 80 tys. zł.

 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Dywity.

 

Szczegóły na stronie: gminadywity.pl/strona/67