BARCZEWO - Burmistrz Barczewa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Barczewo w 2016 r.

2016-01-15
Na  podstawie  art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014 r poz. 1118 ze zmianami ),  na podstawie UchwałNr XVII(115)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. oraz Uchwały Nr XIX(133)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 r. 

 

Szczegóły w OGŁOSZENIU