Pozyskiwaniu grantów na współpracę ponadnarodową.

Termin: 2019-03-11

Zapisy od: 2019-03-05 do: 2019-03-10

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone pozyskiwaniu grantów na współpracę ponadnarodową, którego jesteśmy współorganizatorem.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2019 w Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn) o godzinie 14:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować:
https://832406-112341.evenea.pl/

lub na stronie ocop\zakładka szkolenia

lub telefonicznie 503-680-500

Więcej informacji o projekcie można znależć na stronie: Strona projektu: grupaprofesja.com/mwso

Zapraszamy szczególnie przedstawicieli:
podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę
i nadzór nad tymi politykami;
administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów;
ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin;
instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych


Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

"Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO
w perspektywie finansowej 2014-2020"

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW

Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń