Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Fundacja "Radosne dzieci"Dane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. Piłsudskiego 54a

10-450 Olsztyn
Olsztyn
olsztyński
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 


 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2015
739-387-90-26
362769585
0000581476Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


8-15
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
0
5

0Wizytówka

Fundacja "Radosne dzieci" rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, założycielami fundacji są pedagodzy i psychologowie, którzy pracując na co dzień z dziećmi widzieli ogromną potrzebę wsparcia wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia. Dlatego też celem Fundacji jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży z regionu Warmii i Mazur. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej. Nasza fundacja prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną w Olsztynie. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Olsztyna i okolic, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.Obszary działań

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrazanie nowych rozwiazań techn. w gospodarce
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieżyDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

 • FundacjaStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Piotr Klimas, Prezes Zarządu
,
,
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy