Baza organizacji - dodaj


Dane wypełniającego


Imię i nazwisko wypełniającego:
Email wypełniającego:

Nazwa organizacji

Nazwa polska:
Nazwa angielska (jeśli wystepuje):

Dane kontaktowe

Ulica, nr domu, lokalu:
Kod:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:

Telefon:
Faks:
Adres email:
Strona www:

Adres korespondencyjny (jeśli inny)
Dni i godziny pracy biura lub sposób, w jaki najlepiej kontaktować się z organizacją (np. korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo - na umieszczone wyżej dane kontaktowe):
Siedziba organizacji jest dostępna dla osób niepełnosprawnych:
tak nie
Opis ewentualnych utrudnień i udogodnień:

Dane identyfikacyjne

Rok powstania:
NIP:
REGON:
KRS:

Wizytówka

Wizytówka:

Obszary działań

1. PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
A. Działalność charytatywna
B. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
C. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
D. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
E. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
F. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

2. OCHRONA ZDROWIA
A. Ochrona i promocja zdrowia
B. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3. OCHRONA PRAW
A. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
B. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
C. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
D. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

4. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, ROZWÓJ GOSPODARCZY
A. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
B. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
C. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

5. NAUKA, KULTURA, EKOLOGIA
A. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
B. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
C. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
D. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6. INTEGRACJA EUROPEJSKA, WSPÓLNOTY LOKALNE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
A. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
B. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
C. Promocja i organizacja wolontariatu
D. Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego

7. TOŻSAMOŚĆ, TRADYCJA NARODOWA
A. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
B. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
C. Pomoc Polonii i Polakom za granicą
D. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

8. SPORT, TURYSTYKA, WYPOCZYNEK
A. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
B. Turystyka i krajoznawstwo
C. Wypoczynek dzieci i młodzieży

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
A. Ratownictwo i ochrona ludności
B. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
C. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

10. INNE

Forma prawna

1. Fundacja
2. Stowarzyszenie
3. Związek Stowarzyszeń
4. Organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
5. Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej - jakiej:

6. Nieposiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa
7. Inna:

Struktura

Organizacja ma jednostki terenowe (np. oddziały, koła) lub prowadzi placówki (np. szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, kluby):
Organizacja jest formalnie wyodrębnionym oddziałem / kołem / jednostką organizacyjną szerszej struktury:

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych (np. związków stowarzyszeń, federacji, forów, sieci):
Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych (np. związków stowarzyszeń, federacji, forów, sieci):

Teren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Najbliższego sąsiedztwa (osiedla, dzielnicy)
Gminy
Powiatu
Województwa
Całego kraju
Inaczej wyodrębnionego terytorium (np. ogólnie tereny wiejskie, małe miasteczka, miasta, tereny przygraniczne):
Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów - jakich:

Ludzie organizacji

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Liczba członków należących do organizacji (pytanie nie dotyczy fundacji):
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w ostatnim roku w działania organizacji:
Liczba osób pobierających wynagrodzenie za pracę w organizacji (bez względu na formę umowy):

Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:
Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym:
rok:
przychód:
Numer konta organizacji:
bank:
numer konta:

Status pożytku publicznego, wykorzystanie środków z 1% podatku

Organizacja posiada status pożytku publicznego - jeśli tak - podaj rok, od kiedy:

Działalność na rzecz osób bezrobotnych

1. Osoby pracujące zagrożone zwolnieniem
A. Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
B. Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
C. Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy
D. Doradztwo zawodowe, poradnictwo
E. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
F. Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych

2. Osoby niepracujące
A. Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
B. Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
C. Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy
D. Doradztwo zawodowe, poradnictwo
E. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
F. Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych

3. Osoby niepracujące niepełnosprawne
A. Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
B. Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
C. Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy
D. Doradztwo zawodowe, poradnictwo
E. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
F. Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych

Rodzaje placówek działających na rzecz bezrobotnych, które prowadzi organizacja:
Agencja Zatrudnienia
Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Zakład Pracy Chronionej
Klub Pracy
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej
Lokalny Fundusz Poręczeniowy/Gwarancyjny, Lokalny Fundusz Pożyczkowy
Instytucja szkoleniowa
Gminne Centrum Informacji

Uwagi dodatkowe

Prosimy wypełnić tylko i wyłącznie w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości; informacje te nie będą upubliczniane:

Przepisz kod zabezpieczający przed spamem z obrazka:


Zaznacz główne sfery działalności Twojej organizacji.
Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie: