Konkursy

    konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

   2019-08-29

  Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w ramach następujących zadań:

 

   Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach

   2019-08-29

 Fundacja PZU rozpocznie 2 września 2019 r nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Z Fundacją PZU po lekcjach”, którego celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży.

   Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

   2019-08-29

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-003/19 ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.


   Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

   2019-08-29

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Wstępna informacja o naborze

   Konkurs „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”

   2019-08-29

 Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”.

   Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór na stypendia, w ramach Exchange Program to the US

   2019-08-29

 

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór na stypendia, w ramach Exchange Program to the US, dla naukowców i artystów, którzy pragną prowadzić badania naukowe wspólnie z partnerami amerykańskimi, doskonalić warsztat badawczy lub artystyczny czy też prowadzić wykłady i seminaria na temat historii, kultury i literatury polskiej w roku akademickim 2020/21. Termin składania podań to 31 października 2019. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2020 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu.

   Konkurs " Urzędnik z misją"

   2019-08-26

  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspólnie z "Gazetą Olsztyńską" ogłosiły plebiscyt na „Urzędnika z Misją”. Do konkursu mogą być zgłaszani pracownicy administracji publicznej, którzy do swojej pracy podchodzą ze szczególnym zaangażowaniem. Zgłaszanie kandydatur jest możliwe do 18 września. Głosowanie smsowe potrwa zaś do 20 września do godziny 23.59.

   Konkurs Funduszy Europejskich " Rozmowy mimo różnic"

   2019-08-26

  Poszukujemy inicjatyw, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do rozmowy mimo różnic. Zgłoś swój pomysł w naszym konkursie! Termin – 26 września 2019 r. do godz. 14:00

   Dodatkowe środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych

   2019-08-26

 Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.

 

   Europejskie nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

   2019-08-26

 Trwają eliminacje krajowe do corocznego Konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. Organizacje pozarządowe, zgodnie z regulaminem, mogą zgłaszać projekty za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego - w terminie do 29 sierpnia 2019 roku.

1 « 5 6 7 8 9 10 11 » 113