Konkursy

   Konkurs MRPiPS - „Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020"

   2017-12-14

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

   I edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Bohaterowie są wśród nas”

   2017-12-13

Ogólnopolski konkurs „Bohaterowie są wśród nas” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem konkursu jest Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.

Potwierdzenie udziału w konkursie należy zgłosić do 31.12.2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2017-12-11

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29.12.2017 r.  za pomocą generatora "WITKAC".

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2017-12-11

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie likwidacji barier transportowych utrudniających rehabilitację wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29.12.2017 r. do godziny 12.00 za pomocą generatora "WITKAC".

   Olsztyn. Konkurs - Prowadzenie Dziennych Domów „Senior+”

   2017-12-08

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Olsztyn, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie pn.: Prowadzenie Dziennych Domów „Senior+” utworzonych  na terenie Miasta Olsztyna.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

   MSiT - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 r.

   2017-12-08

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.

   I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

   2017-12-08

Minister Sprawiedliwości ogłosił I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r.

   Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - otwarte konkursy ofert

   2017-12-06

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Ogłoszenie edycji 2018 Programu ASOS 2014-2020

   2017-12-04

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów. Chodzi tu o: edukację osób starszych, integrację międzypokoleniową, partycypację społeczną seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych”

   2017-12-04

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27.12.2017 r.

1 « 4 5 6 7 8 9 10 » 86