Konkursy

   NCK - Program dotacyjny Kultura – Interwencje 2018

   2018-01-16

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku.

   Fundacja Batorego - konkurs w programie "Demokracja w Działaniu"

   2018-01-16

Fundacja Batorego  do 15 lutego czeka na wnioski w programie Demokracja w Działaniu. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

   Zarząd Powiatu w Olsztynie. Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

   2018-01-15

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać do 2 lutego 2018 r.

   NCK - Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018

   2018-01-15

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2018 roku.

   Pierwszy otwarty konkurs Funduszu Obywatelskiego!

   2018-01-11

Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekazane zostaną na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

Wnioski wstępne należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

   MSWiA - Otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”

   2018-01-11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

   Konkurs dla organizatorów wizyt - Study Tours to Poland

   2018-01-11

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2018 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia 2018 r.

   MSWiA - Otwarty konkurs ofert pn. „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”

   2018-01-11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

   MSiT- Otwarte Strefy Aktywność (OSA) EDYCJA 2018

   2018-01-10

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywność (OSA) EDYCJA 2018.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 15 stycznia do 15 lutego 2018 r.

   Konkurs "Nowy las za makulaturę"

   2018-01-09

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody, Lasy Państwowe i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają Przyjaciół Lasu do udziału w kolejnej edycji konkursu "Nowy las za makulaturę".

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 86