Konkursy

   I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

   2017-12-08

Minister Sprawiedliwości ogłosił I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r.

   Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - otwarte konkursy ofert

   2017-12-06

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Ogłoszenie edycji 2018 Programu ASOS 2014-2020

   2017-12-04

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów. Chodzi tu o: edukację osób starszych, integrację międzypokoleniową, partycypację społeczną seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych”

   2017-12-04

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27.12.2017 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym”

   2017-12-04

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27.12.2017 r.

   MSiT - Program: "Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r."

   2017-11-30

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r.

   MSiT - Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

   2017-11-29

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

   Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży; termin: do dnia 14 grudnia 2017 r., do godz. 12.00

   2017-11-28

Ogłoszone zostało zaproszenie do składania wniosków EACEA/26/2017 w ramach Programu ERASMUS +, podstawowe działanie 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk; Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia młodzieży, które skierowanie jest do Europejskich Organizacji Pozarządowych.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych

   2017-11-23

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie: prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. 

Oferty realizacji zadań należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 14.12.2017r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" w 2018 r.

   2017-11-22

PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.12.2017 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 82