Konkursy

   „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

   2019-01-21

 PREZYDENT OLSZTYNA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2019.

   Program Grantowy Równać Szansę

   2019-01-17

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

   Konkurs Dyplomacja publiczna 2019 - zmiana terminu składania ofert

   2019-01-17

 Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2019”. W związku ze zgłaszanymi problemami z dostępem do dokumentacji konkursowej „Dyplomacja publiczna 2019”, decyzją kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydłużony został termin na składanie ofert w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”. Oferty należy składać do 24 stycznia 2019 r., godz.16.15.

   Konkurs programu Wiedza, Edukacja, Rozwój

   2019-01-17

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosilo konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

   Erasmus + Wymiany młodzieżowe

   2019-01-17

  Unijne granty na międzynarodowe spotkania grup rówieśników, ukierunkowane na zdobywanie doświadczeń poza szkołą czy uczelnią. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna („Wymiany młodzieżowe”). Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.

   Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Funduszu Azyl, Migracji i Integracji.

   2019-01-15

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Funduszy Europejskich (organ odpowiedzialny) ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji.

Nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 1 800 00 euro – 7 736 760 zł.*

   Otwarty konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki.

   2019-01-15

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki "Kibice razem", dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”

   Program Grantów Ambasady USA w Polsce

   2019-01-15

 Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok.

   Erasmus + dofinansowania

   2019-01-15

 Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

   Konkurs grantowy Rzecznika Praw Obywatelskich

   2019-01-14

 Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto! Wspierać będziemy działania organizacji na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce oraz działania na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 95