Konkursy

   Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

   2012-05-25

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych. Oferty należy składać do 8 czerwca 2012.

   Konkurs MSW: Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka

   2012-05-25

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert". Oferty można składać do 1 czerwca 2012.

   Konkurs: Dostęp do Internetu na etapie "ostatniej mili" (PO IG)

   2012-05-25

W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.

   Konkurs z zakresu pomocy społecznej

   2012-05-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2012 wynosi 30.000 zł. 

   Konkurs z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

   2012-05-18
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów  historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 30.000 zł, 2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta oraz promocja dziedzictwa kulturowego miasta – 5.000 zł.

   Program „Europa dla Obywateli” - nabór wniosków

   2012-05-12

 Program „Europa dla Obywateli” w roku 2012 ogłasza trzy nabory wniosków  (1 czerwca, 1 września i 15 października). Program ten od 2004 roku pomaga finansować projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne realizowane przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne. Osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych w Punkcie Kontaktowym Europa dla Obywateli.
Zobacz więcej >>

   Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę EU w dziedzinie zdrowia

   2012-05-12

John Dalli - komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, ogłosił rozpoczęcie kolejnej, czwartej edycji dorocznego konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia. 

   Konkurs ofert na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

   2012-05-11

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego. Projekt dotyczy szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Skierowany jest do młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach.

   Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

   2012-05-11

Rusza VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. H. Radlińskiej.

   Konkurs dla gmin "Budżet równych szans"

   2012-05-09

 Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce ogłasza konkurs dla gmin pn. „Budżet Równych Szans”. Główną nagrodą jest współpraca z ekspertami i ekspertkami z zakresu realizacji polityki równości płci przez okres pół roku. Celem konkursu jest nie tylko upowszechnianie polityki równościowej na szczeblu lokalnym, ale także wdrażanie elementów budżetu wrażliwego na płeć, umożliwiającego planowanie wydatków zgodnie z potrzebami wszystkich mieszkańców i mieszkanek gminy.

Zobacz więcej >>

1 « 101 102 103 104 105 106 107 » 113