Konkursy

   Nabór wniosków w Funduszu Stonewall

   2012-05-25

Do 28 maja 2012 r. można składać wnioski o udzielenie mikrograntów w ramach Funduszu Stonewall. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, zwiększające pozytywną tożsamość osób LGBT lub zwiększające wobec nich tolerancję społeczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca, w 43. rocznicę wydarzeń w Stonewall, stanowiących symbol ruchu wyzwolenia osób LGBT.

   Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

   2012-05-25

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych. Oferty należy składać do 8 czerwca 2012.

   Konkurs MSW: Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka

   2012-05-25

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert". Oferty można składać do 1 czerwca 2012.

   Konkurs: Dostęp do Internetu na etapie "ostatniej mili" (PO IG)

   2012-05-25

W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.

   Konkurs z zakresu pomocy społecznej

   2012-05-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2012 wynosi 30.000 zł. 

   Konkurs z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

   2012-05-18
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów  historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 30.000 zł, 2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta oraz promocja dziedzictwa kulturowego miasta – 5.000 zł.

   Program „Europa dla Obywateli” - nabór wniosków

   2012-05-12

 Program „Europa dla Obywateli” w roku 2012 ogłasza trzy nabory wniosków  (1 czerwca, 1 września i 15 października). Program ten od 2004 roku pomaga finansować projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne realizowane przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne. Osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych w Punkcie Kontaktowym Europa dla Obywateli.
Zobacz więcej >>

   Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę EU w dziedzinie zdrowia

   2012-05-12

John Dalli - komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, ogłosił rozpoczęcie kolejnej, czwartej edycji dorocznego konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia. 

   Konkurs ofert na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

   2012-05-11

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego. Projekt dotyczy szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Skierowany jest do młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach.

   Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

   2012-05-11

Rusza VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. H. Radlińskiej.

1 « 98 99 100 101 102 103 104 » 111