Konkursy

   Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej

   2012-06-01

Tylko do 18 czerwca 2012 można składać oferty o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Żyjmy z Pasją”. Konkurs mający na celu upowszechnienie idei wychowawczych Janusza Korczaka skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

   Warmińsko-Mazurskie. Godni Naśladowania 2012

   2012-05-25

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

   Granty dla NGO-sów

   2012-05-25
Granty dla NGO-sów

Organizacje pozarządowe radzą sobie bardzo dobrze w pozyskiwaniu dotacji z unijnego Programu Kultura (2007-2013). Dzięki grantom zrealizowały już kilkadziesiąt projektów, często interdyscyplinarnych, m.in. z zakresu sztuk wizualnych, sztuk performatywnych, architektury, tłumaczeń literackich i multimediów.

   Ruszyła V edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

   2012-05-25

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

   Nabór wniosków w Funduszu Stonewall

   2012-05-25

Do 28 maja 2012 r. można składać wnioski o udzielenie mikrograntów w ramach Funduszu Stonewall. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, zwiększające pozytywną tożsamość osób LGBT lub zwiększające wobec nich tolerancję społeczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca, w 43. rocznicę wydarzeń w Stonewall, stanowiących symbol ruchu wyzwolenia osób LGBT.

   Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

   2012-05-25

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych. Oferty należy składać do 8 czerwca 2012.

   Konkurs MSW: Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka

   2012-05-25

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert". Oferty można składać do 1 czerwca 2012.

   Konkurs: Dostęp do Internetu na etapie "ostatniej mili" (PO IG)

   2012-05-25

W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.

   Konkurs z zakresu pomocy społecznej

   2012-05-18

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2012 wynosi 30.000 zł. 

   Konkurs z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

   2012-05-18
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w zakresie: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów  historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 30.000 zł, 2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta oraz promocja dziedzictwa kulturowego miasta – 5.000 zł.
1 « 97 98 99 100 101 102 103 » 110