Konkurs Funduszy Europejskich " Rozmowy mimo różnic"

2019-08-26

 Poszukujemy inicjatyw, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do rozmowy mimo różnic. Zgłoś swój pomysł w naszym konkursie! Termin – 26 września 2019 r. do godz. 14:00

W Polsce niebezpiecznie narasta poziom konfliktu. Brutalizują się jego formy. Konflikt dotyka rodzin, lokalnych społeczności, kraju. Coraz częściej brakuje nam cierpliwości do siebie nawzajem. Coraz częściej potrafimy raczej wskazać tych, z którymi się nie zgadzamy, a ich lista się wydłuża, niż tych, z którymi coś nas łączy.

Konflikt ma wielu zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy. Są potężni, ale to nie znaczy, że powinniśmy się poddać i zaniechać poszukiwania mechanizmów zapobiegania im.

Podstawowym instrumentem, jakim możemy się posłużyć w tych wysiłkach jest zdolność do komunikowania się, a zatem słuchania się i mówienia do siebie pomimo różnic. Musimy szukać skutecznych sposobów takiej komunikacji ponad podziałami i wspierać te, które okazują się skuteczne. Może to niewiele w stosunku do potężnych sił, które wpychają nas w obszar konfliktu, ale nie stać nas na to, żeby tego nie próbować.

W ramach ograniczonych środków, jakimi dysponuje Fundusz Obywatelski, chcemy wspierać właśnie takie działania.

Dlatego w tym konkursie szukamy inicjatyw, które:

· dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;

· tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.

· angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych;

· pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

Wspierać będziemy dwa rodzaje inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic”– takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

Ścieżka 1. Nowe metody i modele

W ramach ścieżki pierwszej wspierać będziemy nowatorskie w skali Polskiinicjatywy, które:

· poszukują nowych form i miejsc spotkania i rozmowy osób o przeciwstawnych poglądach. Nie chodzi tu o jednorazowe wydarzenia, ale raczej tworzenie przestrzeni (niekoniecznie w sensie fizycznym) lub mechanizmów, dzięki którym rozmowa pomimo różnic, oparta na wzajemnym szacunku mogłaby stać się elementem budowania i działania wspólnoty;

· w przyszłości mogą stanowić rodzaj modelu, dającego szanse na osiągniecie większej skali/zasięgu (do wykorzystania w innych miejscach czy środowiskach), i będącego inspiracją dla innych;

· angażują w rozmowę środowiska, które w innym wypadku nie miałyby szansy lub chęci ze sobą porozmawiać.

Ścieżka 2. Rozwijamy to, co działa

W ramach ścieżki drugiej wspierać będziemy inicjatywy wnioskodawców, którzy w swojej pracy wykorzystują sprawdzone modele spotkania i rozmowy osób o różnych poglądach i przedstawią przekonujące dowody, że dana metoda działa* i którzy chcą zwiększyć skalę swoich działań na rzecz rozmowy mimo różnic.

Wsparcie z Funduszu Obywatelskiego przeznaczyć będzie można na:

· zwiększenie skali swoich działań poprzez dotarcie ze swoją metodą do nowych miejsc czy środowisk;

LUB

· zwiększenie potencjału wnioskodawcy do działania na szerszą skalę (wsparcie instytucjonalne pozwalające na wypracowanie i wprowadzenie stabilnego mechanizmu, który pozwoli zwiększyć skalę oddziaływania).

W ramach obu ścieżek docenimy nawiązanie partnerstw z innymi organizacjami, w tym z organizacjami sieciowymi. Liczymy na to, że uda nam się dofinansować zarówno inicjatywy docierające do małych, jak i większych miejscowości.

Kto może zgłaszać się w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce organizacje społeczne (pozarządowe), organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Na wsparcie działań zgłoszonych w obu ścieżkach przeznaczono łącznie 200 000 zł.

W ramach ścieżki 1. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 30 000 zł.

W ramach ścieżki 2. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 60 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku wstępnego należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 26 września 2019 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

Czekamy na Wasze pomysły!