Konkurs "Społecznicy FOSy"

2019-08-22

 

____________________________________________________Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn
mail: biuro@federacjafosa.pl
www.federacjafosa.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłosiła konkurs "Społecznicy FOSy", w którym nagrodzone zostaną osoby, grupy nieformalne i/lub organizacje pozarządowe wdrażające innowacyjne rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 15 września 2019 roku.

 

Celem konkursu jest propagowanie innowacyjnego podejścia oraz postawy pomocniczości, realizowanych w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowanych do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konkursie może wziąć:

  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca jednocześnie członkiem, wolontariuszem bądź liderem socjalnej organizacji pozarządowej działającej w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także osoby niezwiązane z Federacją FOSa (niezwiązane z organizacjami będącymi członkami Federacji FOSa bądź jej organizacjami partnerskimi czy sieciami).  
  2. grupa nieformalna bądź zespól osób pracujących/działających w organizacji w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także osoby niezwiązane z Federacją FOSa (niezwiązane z organizacjami będącymi członkami Federacji FOSa bądź jej organizacjami partnerskimi czy sieciami). 
  3. organizacja pozarządowa działająca w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także organizacja niezwiązana z Federacją FOSa (nie będącą członkiem Federacji FOSa bądź jej organizacją partnerską czy członkiem sieci wchodzących w skład Federacji FOSa).

Kandydaci mogą się zgłaszać osobiście lub zgłoszeń mogą dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy społecznej.   

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie lub dostarczenie do Biura Federacji FOSa formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 lub nr 2 w zależności czy zgłaszana jest osoba/grupa osób czy organizacja), w którym należy zaprezentować dokonania kandydata/tki lub kandydatów w obszarze pomocy społecznej.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 września 2019 r w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSA, 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 września 2019 roku podczas gali jubileuszu 15-lecia Federacji FOSa w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie.