Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa POWER

2018-07-12

 O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
 •  

Termin, od którego można składać wnioski: 25 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 8 sierpnia 2018 r. godz. 14.00.

 

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

 

Regulamin konkursu oraz inne informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs.

 

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 378 31 68 w godzinach 09.00-11.00.

 

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).