MSZ - Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2018”

2018-04-26

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Wolontariat polska pomoc 2018”. 

 

Termin składania ofert mija 18 maja 2018 r.


Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Kenii, Senegalu i Tanzanii oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem oraz dodatkowo następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych, tj. w Rwanda, Uganda i Zambia.

 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w tym stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

 

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa regulamin konkursu.

 

Szczegółowe informacje wraz z załacznikami do pobrania na stronie msz.gov.pl: TUTAJ

 

Źródło: msz.gov.pl