Pierwszy otwarty konkurs Funduszu Obywatelskiego!

2018-01-11

Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. To właśnie one tworzą demokrację. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekazane zostaną na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

 

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

 

Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

 

Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 100 tys. zł.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

 

W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków wstępnych.

W tym celu należy wypełnić formularz wniosku wstępnego.

 

Wypełniony wniosek wstępny należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

 

Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

 

Wnioski wstępne zostaną przeanalizowane przez Radę Funduszu Obywatelskiego. Rada wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu – tzn. przedstawić wniosek pełny.

 

Informacja o decyzji Rady dot. przejścia wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r.

 

Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Radę. Na etapie oceny wniosku pełnego wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

 

Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi wnioskami, które przeszły do drugiego etapu (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w marcu 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Źródło: funduszobywatelski.pl