Konkurs "Nowy las za makulaturę"

2018-01-09

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody, Lasy Państwowe i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają Przyjaciół Lasu do udziału w kolejnej edycji konkursu "Nowy las za makulaturę".

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego Koła Ligi Ochrony Przyrody przy przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz wszystkie wymienione placówki oświatowe nieposiadające Kół LOP sympatyzujące z Ligą Ochrony Przyrody - PRYJACIÓŁ LASU.

 

Dzień 21 marca został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dniem lasów, przyłączmy się do jego uczczenia między innymi przez posadzenie każdego roku nowego lasu sadzonkami za zebraną makulaturę. Już wiosną 2018 roku wybierzmy się do lasu i posadżimy je w wybranym miejscu, a powstały w ten sposób las czy drzewko przy naszym przedszkolu, szkole oznaczymy specjalnym znakiem.

 

TO BĘDZIE WASZ LAS, WASZE DRZEWKO!!! BĘDZIECIE MOGŁY POKAZAĆ GO KIEDYŚ WASZYM DZIECIOM!!!

 

Przy udziale PARTNERÓW: Nadleśnictw: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Olsztynek, Młynary, Strzałowo i Wielbark , Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Olsztynie, Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie, Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela w Olsztynie.

 

Regulamin Konkursu

 

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Olsztynie z Zarządami Oddziałów Ligi Ochrony Przyrody w: Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Młynarach, Olsztynie, Olsztynku, Strzałowie i Wielbarku.

 

Konkurs obejmuje okres od 1.04.2017 r do 15.02.2018 r. i przesłanie do 28.02.2018 r. na adres organizatora konkursu przez w/w placówki oświatowe dokumentów ze sprzedaży w tym okresie zebranej makulatury bezpośrednio do punktów skupu lub za pośrednictwem firm zajmujących się skupem.

 

Przesłanie dokumentów wymienionych w/w punkcie, będzie traktowane jako zgłoszenie udziału w Konkursie i przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

 

I. Warunki uczestnictwa i ocena prac konkursowych

1. Uczniowie poszczególnych Kół Ligi Ochrony Przyrody pod przewodnictwem swojego opiekuna, nauczyciela, wychowawcy zbierają makulaturę (grupa nie może liczyć mniej niż siedmioro dzieci, może składać się z dzieci w różnym wieku).

2. Zebraną makulaturę uczestnicy przekazują do podmiotów zajmujących się skupem surowców wtórnych.

 

Dowodem zbiórki makulatury będą faktury/rachunki otrzymane w punktach skupu (do oceny wyników będą brane tylko faktury z datą sprzedaży za okres obejmujący konkurs).

 

Faktura/rachunek powinna zawierać: nazwę szkoły i grupy (np. klasy), przedszkola i grupy, lub świetlicy wiejskiej i grupy; ilość kilogramów oddanej do skupu makulatury, datę sprzedaży (tylko takie faktury wezmą udział w konkursie).

 

W terminie do 28 lutego 2018 roku, zebrane dowody sprzedaży makulatury (faktury/rachunki) należy przesłać (dostarczyć) w zamkniętej kopercie do siedziby Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ligi Ochrony w Olsztynie z dopiskiem „Konkurs – Nowy Las za Makulaturę” oraz informacją z pieczątką szkoły/przedszkola/urzędu/domu kultury, nazwą grupy oraz liczbą dzieci w grupie potwierdzoną podpisem i pieczątką dyrektora szkoły/przedszkola/opiekuna świetlicy.

 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 marca 2018 roku, a ogłoszenie wyników 21.03.2018 r. w dniu Międzynarodowego dnia Lasów.

Spośród wszystkich grup Komisja konkursowa wyłoni trzy grupy, które zebrały największą ilość makulatury w przeliczeniu na jedno dziecko w grupie.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

II. Nagrody

Organizator przewiduje dla zwycięzcy nagrodę w postaci sadzonek drzewek z leśnej szkółki oraz zorganizowanie na koszt organizatorów wyjazdu dzieci do lasu i ich posadzenie, dyplomy dla wszystkich grup biorących udział w Konkursie oraz nagrody niespodzianki.

 

III. Postanowienia końcowe

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych mu w celach konkursowych materiałów. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji konkursowej.

Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przekazane pocztę e-mailową.

Osoba do kontaktu tel. 608 357 138, e-mail zow-mlop@outlook.com - Tadeusz Pampuch.

ul. Dąbrowszczaków 33/13, 10-548 Olsztyn, tel. kom. 608 357 138, e-mail

zow-mlop@outlook.com

 

Odzyskanie 1 tony papieru to zaoszczędzenie:

Od 2,3 do 7 m3 miejsca na składowisku śmieci,

26 500 litrów wody,

1 476 litrów ropy,

4 200 kWh energii,

17 drzew

 

Papier i tekturę można wykorzystać do produkcji opakowań i tektur specjalnych, papierów graficznych - głównie gazetowych oraz papierów higienicznych (toaletowych i ręczników).

 

Za: NGO