Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

2020-06-02

 Szanowni Pa?stwo,

Zapraszamy na Posiedzenie Rady Warmi?sko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepe?nosprawnych, które odb?dzie si? 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali 203 Urz?du Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

  Ze wzgl?du na obecn? sytuacj? epidemiologiczna do Urz?du Wojewódzkiego mo?na wej?? tylko zg?oszona osoba wej?ciem C od strony al. Pi?sudskiego, obowi?zkowa jest maseczka i dezynfekcja r?k. Dlatego prosimy do 4 czerwca o przes?anie informacji, czy b?d? Pa?stwo uczestniczy? w Posiedzeniu Rady. Niezg?oszonych osób ochrona mo?e nie wpu?ci? na teren Urz?du Wojewódzkiego.   W za??czeniu przesy?amy projekt porz?dku obrad. Projekt protoko?u, Regulaminu funduszu im. Tadeusza Milewskiego i sprawozdania WMSON za 2019 r. prze?lemy do Pa?stwa w pó?niejszym terminie.   Z powa?aniem  z up. Andrzeja Karskiego – wiceprezesa WMSON   Sebastian Grochowski WMSON