Forum Rady Organizacji Pozarządowych

2019-12-30

 

 

Rada Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyna i Urz?d Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce na terenie Gminy Olsztyn
w sobot? 18 stycznia 2020 roku

godz. 10.00 - 12.00

(Ratusz, Pl. Jana Paw?a II 1, sala 219)
do udzia?u w Forum Organizacji Pozarz?dowych


pt. „Pot?ga NGO”

 

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników i uczestniczek

 

10.00 – 10.05

Powitanie go?ci - Monika Falej Przewodnicz?ca Rady Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyna


10.05 – 10.15

Wyst?pienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

 

10.15 – 11.30

 

wybór komisji skrutacyjnej i wyborczej

zg?oszenie kandydatów i kandydatek,

wyst?pienie kandydatów i kandydatek

przygotowanie list

wybory

 

 

11.30 – 12.00

 

rozstrzygni?te zostan? konkursy:

NIOP - Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarz?dowych,

Trzeci sektor w mediach

 

 

W trakcie dorocznego spotkania odbywa? si? b?d?:

 

TARGI ORGANIZACJI POZARZ?DOWYCH - „NGO na TOPie” - Organizacje zainteresowane rezerwacj? stanowiska na targach prosimy o zg?aszanie si? do 15 grudnia 2020 r. za pomoc? email ocop.olsztyn@gmail.com b?d? osobi?cie

 

TARGI PRACY WOLONTARYJNEJ - Wszystkich ch?tnych zach?camy do przygotowania w?asnej oferty pracy wolontaryjnej, jak? mo?na powierzy? wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofert? pracy mo?na z?o?y? w terminie do 15 grudnia 2020 r. przesy?aj?c do biura Olszty?skiego Centrum Organizacji Pozarz?dowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com b?d? osobi?cie.

 

Ze wzgl?dów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Forum do dnia 15.01.2020r.
tel. 503 680 500

e-mail ocop.olsztyn@gmail.com

 

Zarejestrowana organizacja otrzyma jeden mandat do g?osowania. G?os na Forum mo?e zabiera? dowolna liczba przedstawicielek i przedstawicieli organizacji. Mandat b?dzie wydawany w dniu Forum po okazaniu aktualnego odpisu KRS lub wpisu do rejestru organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie Miasta Olsztyn prowadzonego w Biurze Pe?nomocnika Prezydenta Miasta Olsztyn ds. wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi (tylko do wgl?du) oraz rekomendacje.

Kandydatka/kandydat do prac w ROPMO zg?aszaj?c si?, obowi?zana jest przedstawi? pisemn? rekomendacj? organizacji pozarz?dowej, swój dorobek na zg?oszeniu.

 

Z powodów organizacyjnych prosimy o zg?aszanie kandydatek/kandydatów z opisem sylwetki do 15.01.2020 roku za pomoc?: FORMULARZA ZG?OSZENIOWEGO DO PRAC W RADZIE.

 

Zg?oszone kandydatury zostan? zaprezentowane na tablicy (w formie wydruku) podczas Forum.