Pilne! Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań nie będą wprowadzone przed 15 listopada 2019

2019-10-30

 

Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego (jest nim Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW) informuje na stronie pozytek.gov.pl o wyhamowaniu prac nad nowym rozporządzeniem ze wzorami. – Ze względu na ilość uwag, ich złożoność i różnorodność prezentowanych perspektyw dalsze prace nad doskonaleniem projektu oraz wydanie nowego rozporządzenia z wzorami nie będą mogły być zakończone w terminie do 15 listopada 2019 r.

 

Komunikat ze strony pozytek.gov.pl

Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo licznie i ze znaczącym wkładem merytorycznym wzięli udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W ramach konsultacji pisemnych przeprowadzonych w dniach 2-18 października 2019 r. uwagi dotyczące poszczególnych załączników rozporządzenia złożyło 60 podmiotów wywodzących się zarówno z sektora pozarządowego, jak i spośród samorządów.

Zgłoszone uwagi i stanowiska są wyrazem troski o tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o dobrą współpracę między administracją państwową i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Materiał zebrany w procesie konsultacji jest obecnie przedmiotem analiz w ramach przygotowania raportu z konsultacji, na którym oparte zostaną decyzje odnośnie dalszych prac co do ostatecznego kształtu nowych rozwiązań.

 

Ze względu na ilość uwag, ich złożoność i różnorodność prezentowanych perspektyw dalsze prace nad doskonaleniem projektu oraz wydanie nowego rozporządzenia z wzorami nie będą mogły być zakończone w terminie do 15 listopada 2019 r. O nowym kształcie rozwiązań i terminie wejścia ich w życie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, niezwłocznie po zakończeniu prac uwzględniających wkład merytoryczny wniesiony w konsultacjach.

 

 

Październikowy projekt i konsultacje rozporządzenia

Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych rozpoczęły się 2 października i zakończyły 15 października. Zmiany we wzorach przedstawiane były (m.in. przez Wojciecha Kaczmarczyka) jako "techniczne". Chociaż w projekcie zapisano datę wejścia w życie nowych przepisów –15 listopada 2019 r., od początku rozważano też inne warianty, z późniejszym wejściem w życie przepisów.

Mimo że projekt miał być tylko "techniczny", okazało się, że sprowokował wiele organizacji do zgłoszenia swoich uwag. Nadesłano ponad 50 stanowisk różnych podmiotów. Nie są one jeszcze jednak dostępne w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego, podobnie jak raport z konsultacji. Ich publikacja trwa więc już dłużej niż same konsultacje.

źródło NGO.PL