Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

2019-08-26

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. W proces ten silnie zaangażowane były organizacje pozarządowe z terenu Warmii i Mazur, które zgłosiły prawie 1/3 wszystkich uwag do dokumentu.

Konsultacje trwały 35 dni – od 12 czerwca do 16 lipca. Cały proces został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem. Odbyło się 19 spotkań we wszystkich powiatach województwa, w których wzięło udział 960 osób (791 osób w spotkaniach zorganizowanych we wszystkich powiatach województwa, a także 169 osób podczas posiedzeń: Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego WW-M, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Swoje uwagi i opinie zgłaszali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń działających na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. W lipcu w Elblągu, Ełku, Olsztynie, Ostródzie i w Lidzbarku Warmińskim odbyły się konsultacje z młodymi mieszkańcami regionu (w wieku 16-35 lat). Konsultacje były też prowadzone poprzez stronę internetową (www.strategia2030.warmia.mazury.pl), za pośrednictwem której można było zgłaszać opinie, uwagi i propozycje do projektu strategii.

Zgłoszonych zostało prawidłowo oraz w terminie 468 opinii i uwag (w formie elektronicznej i pisemnej). Uwagi nadesłane zostały łącznie przez 73 instytucje i osoby prywatne, w tym przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń działających na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, przedsiębiorców oraz przez osoby indywidualne.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszonych w zgłoszonych uwagach znalazły się m.in. propozycje wprowadzenia nowych Obszarów Strategicznej Interwencji oraz nowych Inteligentnych Specjalizacji, a także wspierania istniejących sieci współpracy i rozwijania współpracy międzyregionalnej. Zwracano uwagę na konieczność podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników celem dostosowania do funkcjonowania w gospodarce cyfrowej, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, integracji środowiska biznesu ze sferą naukową, modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i rozwoju transportu publicznego na obszarach miejskich i wiejskich. Kolejna grupa uwag dotyczyła tworzenia warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych, zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych, rozwoju usług uzdrowiskowych i okołozdrowotnych czy tzw. srebrnej ekonomii. Wiele miejsca poświęcono też środowisku przyrodniczemu i energetyce w kontekście konieczności dostosowania do zmian klimatu.

Ostatecznie uwzględniono 165 uwag. Ostatnim etapem prac nad projektem strategii będzie uaktualnienie go zgodnie z wnioskami wynikającymi z debaty publicznej oraz przedstawienie ostatecznej wersji Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” jest dostępne na stronie www.strategia2030.warmia.mazury.pl