Nabór kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

2019-08-07

 

ZARZĄDZENIE Nr 279

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 11 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów, Komisji

Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5 c oraz ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwały Nr X/98/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Olsztyńskich Seniorów oraz nadania jej Statutu, zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1.Ogłasza się nabór kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów na lata 2019-2021, zwanej dalej Radą. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów do Rady wyznacza się na dzień 9 sierpnia 2019 r. godz. 15.30.

2. Informacje o kandydatach do Rady opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Olsztyna oraz na Miejskiej Platformie Internetowej www.olsztyn.eu/senior.html

3. Ogłasza się nabór kandydatów do Komisji Wyborczej. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów
do Komisji Wyborczej wyznacza się na dzień 9 sierpnia 2019 r. godz. 15.30.

 

§ 2. 1. Zwołuje się Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,
w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, zwane dalej Walnym Zebraniem, na dzień 4 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Sala 219.

2. W Walnym Zebraniu i głosowaniu na kandydatów do Rady może wziąć udział przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku zgłoszony zgodnie z formularzem określonym w niniejszym zarządzeniu. Nieprzekraczalny termin zgłaszania udziału w Walnym Zebraniu wyznacza się na dzień
28 sierpnia 2019 r.

 

§ 3. Przyjmuje się wzór:

  1. formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  2. karty zgłoszenia kandydata do Rady, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

  3. listy poparcia dla kandydata do Rady - w przypadku kiedy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa
    20 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

  4. formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Walnym Zebraniu wybierającym członków Rady, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

  5. formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

  6. karty do głosowania na członka Rady, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej
i Organizacji Pozarządowych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

 

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }