Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”

2019-05-29

 

Spotkanie informacyjne- Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego WW– M na lata 2014 – 2020

W związku z planowanym na lipiec br. naborem w ramach Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” zapraszamy:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 4. organizacje pozarządowe
 5. uczelnie
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

  zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
 • realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
 • tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
 • zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
 • realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

 

Termin spotkania: 26 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 –13:00

Miejsce spotkania: Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Olsztyn

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 czerwca 2019 r. do godz. 14:00.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Agenda spotkania

2019-05-28