Oferty płatnych staży i zatrudnienia .

2019-03-14

 Oferty płatnych staży i zatrudnienia umożliwiające młodym Europejczykom rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. Najbliższy nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2019 r.

Projekty rozwoju zawodowego mogą obejmować jedno lub dwa działania, są to:

1. Staże
Odpłatny staż zawodowy w pełnym wymiarze godzin, realizowany na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, w oparciu o prawo kraju, w którym jest realizowany. Staże powinny obejmować komponent kształcenia i szkolenia, umożliwiając uczestnikowi zdobycie odpowiedniego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji przydatnych do zdobywania wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego. Staże nie mogą zastępować zatrudnienia i powinny być wyraźnie oddzielone od działań wolontariackich (zarówno w kwestiach formalno-finansowych jak i organizacyjnych).
Miejsce pracy: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe).
Czas trwania stażu: od 2 do 6 miesięcy.

2. Praca
Odpłatna praca w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę podpisywanej w oparciu o prawo kraju, w którym jest wykonywana. Zatrudnienie powinno obejmować również komponent kształcenia i szkolenia.
Miejsce pracy: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe).
Czas trwania pracy: od 3 do 12 miesięcy.

Projekty zawodowe Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich z UE, które koordynują i zarządzają projektami staży i pracy;
2. Uczestników indywidualnych – młodych ludzi w wieku 18–30 lat z państw członkowskich UE, zarejestrowanych w bazie EKS, którzy chcą odbyć staż lub pracę, w kraju lub za granicą.

Wsparcie programu
**1. Dla organizacji – koszty koordynacji i zarządzania projektem;
2. Dla uczestników – koszty podróży, kieszonkowe, dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania, wsparcie językowe oraz w zakresie włączania społecznego (dla osób z mniejszymi szansami, np. dla osób z niepełnosprawnością), ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe, tłumaczenia dyplomów itp.).

Wybór uczestników
Organizacje wybierają stażystów lub pracowników spośród osób zarejestrowanych, posiadających konto na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Profil EKS posiadają również organizacje realizujące projekty.

Gdzie odbywa się staż lub praca
Projekty zawodowe realizowane są w instytucjach/ organizacjach/ firmach, na podstawie umowy z organizacją wnioskującą – pod warunkiem, że ich tematyka odpowiada obszarom Europejskiego Korpusu Solidarności. Ofertę stażu lub pracy może uczestnikowi zaoferować również sama organizacja wnioskująca (lub jej partnerzy).

Etapy realizacji projektów:
– przygotowanie: ustalenia praktyczne, wybór uczestników, przygotowanie umów z partnerami i uczestnikami, przygotowanie językowe i międzykulturowe (w przypadku projektów międzynarodowych) oraz związane z zadaniami, które będą realizować uczestnicy jeszcze przed wyjazdem;
– realizacja stażu lub pracy;
– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia uczestników, wydawanie świadectw uczestnictwa, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Wymagania dla wnioskującej organizacji. Znak jakości
Organizacja wnioskująca musi posiadać Znak jakości w zakresie organizacji projektów rozwoju zawodowego.
W przypadku realizacji projektu we współpracy z partnerem lub partnerami z kraju i/lub zagranicy, wniosek składa jedna organizacja, która musi posiadać Znak jakości. Partnerzy nie są zobowiązani do posiadania Znaku jakości.
W przypadku projektów międzynarodowych, wnioskodawca będzie musiał wykazać swoją zdolność do przygotowania uczestników przed wyjazdem na staż lub do pracy i zapewnienia im wsparcia po powrocie do kraju.

  • w pierwszym naborze wniosków w 2018 r. organizacje nie są zobowiązane do posiadania Znaku jakości na etapie składania wniosku, ale będą musiały go uzyskać przed ogłoszeniem decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Przed złożeniem wniosku przez organizację
Należy się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Czas trwania projektów: od 6 do 24 miesięcy.
Budżet programu wynosi 375 600 000 euro na lata 2018–2020, z czego 90% przeznaczone jest na projekty wolontariackie i solidarnościowe, a 10% na zawodowe. Proponowany przez Komisję Europejską budżet na lata 2021–2027 to 1 260 000 000 euro.

Terminy składania wniosków przez organizacje w roku 2019:

  • 30 kwietnia
  • 1 października

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12.

Koordynator w Polsce

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności **
email: eks@frse.org.pl
www: http://eks.org.pl/
Aleje Jerozolimskie 142A02-305 Warszawa