ZAPROSZENIE Marszałka Woj.Warm-Maz. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dozania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2018-10-26

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin                  ZAPRASZA    organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r. zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, do której należy dołączyć oświadczenia kandydata do Rady oraz 3 rekomendacje innych organizacji.  ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  KARTA ZGŁOSZENIA  niezbędne INFORMACJE i DOKUMENTY     DOSTĘPNE są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: http://bip.warmia.mazury.pl/ zakładka: Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego                                                                                                              INFORMACJE dot. wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Rada”) organizowanych w 2018 r.    INFORMACJE OGÓLNE: 1. IV Kadencja Rady: styczeń 2019 – styczeń 2022 2. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 3. Rada pełni funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Samorządu Województwa. Zadania Rady wymienione są w art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Rada składa się z 20 członków: 1) przedstawiciela Wojewody; 2) dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa; 3) siedmiu przedstawicieli Marszałka Województwa, w tym członka Zarządu Województwa oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „organizacje pozarządowe”), prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 5 przedstawicieli wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 5. Procedura wyborów 5 z 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywa się na zasadzie wyborów powszechnych, w których biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa.                                                                                                         WYBORY (zgłaszanie kandydatów): 1. Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady w terminie nie później niż do 22 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). 2. Do w/w Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obowiązkowo załącza się: 1) rekomendacje dla kandydata pochodzące od 3 innych niż organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydata: organizacji pozarządowych, związków, zrzeszeń, sieci, porozumień organizacji pozarządowych i innych reprezentacji organizacji pozarządowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączeniu do ogłoszenia. 2) oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączeniu do ogłoszenia. 3. Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać:  osobiście: do siedziby Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17;  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.  lub mailem na adres: radadpp@warmia.mazury.pl lub op@warmia.mazury.pl . 4. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku elementów zgłoszenia, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego występuje do organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. 5. Nieusunięcie błędów lub braków w zgłoszeniu powoduje nieuwzględnienia zgłoszenia w dalszej realizacji procedury wyborczej. 6. Informacje na temat kandydatów (imię i nazwisko, nazwa organizacji zgłaszającej, uzasadnienie kandydatury do Rady, nazwy organizacji rekomendujących) zostają zaprezentowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Organizacje Pozarządowe” – „Rada Działalności Pożytku Publicznego”. 7. Organizacje dokonują wyborów 5 kandydatów na członków Rady poprzez głosowanie organizowane przez 14 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów w BIP. 8. Każda organizacja prowadząca działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, może oddać głos na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 kandydatów umieszczonych na tej liście. 9. Sposób głosowania będzie podany w późniejszym terminie podczas realizacji kolejnego etapu wyborów. Zasady powoływania Rady określa Uchwała Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko– Mazurskiego. 3   ZADANIA RADY (art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4; 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa; 6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.