Olsztyn. Spotkanie z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”

2018-06-12

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

 

 

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2180869.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_warmi%C5%84sko-mazurskie&utm_medium=email&utm_campaign=11.06.2018