Olsztyn. Konsultacje społeczne na temat projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2018-02-26

Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

 

Konsultacje będą prowadzone do dnia 20 marca 2018 r. na obszarze Miasta Olsztyna.

 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 

1)   przesłanie projektu dokumentu do opinii Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna;

2)   spotkanie konsultacyjne z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego;

3)   zbieranie opinii do projektu drogą elektroniczną.

 

 

Uwagi i propozycje do projektu uchwały można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu,

w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 20 marca 2018 r.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konsultacji
Projekt uchwały
Załącznik nr 1 oferta realizacji
Załącznik nr 2 karta oceny formalnej
Załącznik nr 3 oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 4 karta oceny merytorycznej
Załącznik nr 5 sprawozdanie

 

Źródło: ngo.olsztyn.eu