Zakończone projekty

PROJEKTY
ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ
„RAZEM W OLSZTYNIE”

 

 

 

2017 rok

 

Projekt pn. "Wolontariat przez animacje"

 

Czas trwania: 26.10.2017r. - 29.12.2017 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn

kwota dofinansowania 2000 zł pln

 

Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie" serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Animator czasu wolnego" w ramach projektu "Wolontariat przez animacje". Projekt "Wolontariat przez animacje" skierowany jest do aktywnych wolontariuszy/ek osób zainteresowanych wolontariatem, oraz studentów/studentek zainteresowanych pracą animatora. Warsztaty z animacji czasu wolnego to najlepsza okazja na zdobycie nowego doświadczenia bądź poszerzenie umiejętności praktycznych, które będzie można wykorzystać podczas różnych imprez.

Zostaną przeprowadzone dwa warsztaty, które mają na celu przygotowanie i zapoznanie uczestników i uczestniczek z pracą animatora, z kreatywnymi pomysłami na zabawę, wzbogacone o gry elementy tańca, etiudy manualne.

Cel realizacji zadania

a) promocja idei wolontariatu poprzez wsparcie i inicjowanie akcji i imprez z udziałem wolontariuszy/ek Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "Spinacz" na rzecz społeczności lokalnych,

b) wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji przez wolontariuszy/ki Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "Spinacz" podczas organizowanych przez nich wydarzeń o charakterze min.: kulturowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym,

c) uczestnicy poznają różne formy zajęć artystyczno-manualnych, które będą mogli wykorzystać podczas udziału w imprezach, m.in.: imprezach mikołajkowych dla dzieci, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 r., festynów,rodzinnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom wolontariusze/ki nie tylko uatrakcyjnią wszelakie imprezy, ale również będą mieli okazję krzewić idee wolontariatu wśród mieszkańców Olsztyna.

 

                         

                                          

 

W kierunku profesjonalizacji NGO
 
 Czas trwania: 01.03.2017 r. - 31.12.2017 r. - Dofinansowany przez Gminę Barczewo,
Kwota dofinansowania: 10 270 pln

 

Projekt „W kierunku profesjonalizacji NGO” ma na celu wsparcie organizacji poza

rządowych z gminy Barczewo, w przygotowaniu się do składania odpowiednich ofert, które będą odpowiadały na zapotrzebowanie gminy.

Zakładane są również cele szczegółowe:

a) wzmocnienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających w społeczności g. Barczewo z zakresu tworzenia standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (badanie potrzeb, diagnoza, określanie potrzebnych zasobów osobowych i rzeczowych do realizacji działań w ramach usług);

b) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach ofert og

łaszanych przez samorząd, wraz ze zwiększeniem profesjonalnej realizacji oraz rozliczenia otrzymanych dotacji;

pośrednio celami będzie:

a) zwiększenie udziału organizacji z terenu g. Barczewo w konkursach na dotacje/granty finansowane z zewnętrznych źródeł krajowych i w związku z tym promocji Gminy Barczewo i jej walorów;

b) nauczenie liderów organizacji pozyskiwania i wzmacniania zaplecza lokalow

ego i sprzętowego;

e) zwiększenie dostępności bezpośredniego wsparcia doradczego i szkoleniowego na terenach wiejskich poprzez świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych.

W odpowiedzi na te problemy projekt zakłada zorganizowanie zróżnicowanego metodologicznie wsparcia dla organizacji.

Zakres wsparcia będzie obejmował:

a) szkolenia,

b) doradztwo,

c) spotkania otwarte

                                                                                            


 

Perspektywy rozwoju sektora NGO

 

Czas trwania: 03.04.2017 r. - 31.12.2017 r. - Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
Kwota dofinansowania: 3 000 pln

Projekt ma na celu zorganizowanie 2 - dniowej konferencji naukowej, promocję projektu na stronie

www.ocop.olsztyn.pl, www.ngo.pl oraz Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Projekt bedzie realizowany w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji Warmińsko - Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie.

W rezalizację zadania zaangażowani będą wolontariusze i wolontariuszki, głównie studenci, głównie studenci Wydziału prawa i Administracji UWM. którzy stworzą oraz dbać będą o funkcjonowanie podstrony konferencji, przygotowanie techniczne konferencji oraz opieka organizacyjkna nad uczestnikami podczas konferencji.

 

 

 


 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 14.02.2017 r. - 31.12.2017 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000 pln

Projekt obejmuje następujące działania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zapewnienie dostępu do sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, udostępnianie pomieszczeń OCOP na zebrania organów statutowych organizacji,
 • udostępnianie urządzeń biurowych i sprzętu OCOP w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
 • udostępnienie adresu, jako skrytki pocztowej,
 • prowadzenie i udostępnianie biblioteczki,
 • wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl, www.ocop.olsztyn.pl/spinacz, oraz fanpage OCOP i OCW SPINACZ na portalu społecznościowym Facebook, internetowego serwisu informacyjnego, wydawanie biuletynu informacyjnego (miesięcznika) „Donosiciel Pozarządowy”,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich, we współpracy z Instytutem Filozofii Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie,
 • prowadzenie obsługi Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego,
 • współdziałanie przy realizacji konkursów ogłaszanych przez ROPMO, ROPPO, Prezydenta Miasta Olsztyn, Starosty Powiatu oraz inne organizacje, których celem jest honorowanie najlepszych organizacji i osób za działalność na rzecz środowiska i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie” i Targów Pracy Wolontaryjnej, Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
 • wsparcie rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu dorosłych, poprzez prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ, oraz działań podejmowanych przy współpracy z Fundacją Borussia i Urzędem Marszałkowskim Województwa W-M - Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

 

 

        

 

2009-2010 rok

 

Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu

„NGO Profesjonalnie”

 

Czas trwania od 1.04.2009 do 31.12.2009 - Dofinansowanie Gmina Olsztyn

Kwota dofinansowania: 123 000pln ; koszt całkowity: 153 960,00pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Zakup i instalacja sprzętu multimedialnego oraz 2 komputerów,
- Stworzenie podstrony internetowej Centrum Wolontariatu,
- Stałe doradztwo oraz przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego (110 godzin),
- Aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
- W ramach zadania zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 12 szkoleń (160 godzin szkoleniowych) dla przedstawicieli organizacji oraz osób zainteresowanych – mieszkańców Olsztyna, w sumie wzięło w nich udział 167 osób,
- Pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego w szczególności poprzez aktualizowanie i prowadzenie biblioteki organizacji pozarządowych z publikacjami i czasopismami, broszurami,
- Publikowanie materiałów w biuletynie informacyjnym- Donosiciel Pozarządowy (9 wydań),
- Organizacja spotkań otwartych (9 spotkań),
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych” i „Trzeci sektor w mediach”,
- Przygotowanie dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów NGO na TOPie,
- Aktualizacja i modernizacja strony internetowej,
- Sporządzone zostały dodatkowo dwa skrypty „Wypełnianie wniosku do samorządu”, „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”.

 

 Tworzymy „Razem” Europejski Kapitał Społeczny

 

Czas trwania: od 12 maja 2009 do 15 grudnia 2009r. - Dofinansowany przez Gminę Olsztyn

Kwota dofinansowania: 10 000 pln; całość zadania: 16 939,00 pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Działania związane z nawiązaniem kontaktu z kolejnymi organizacjami działającymi w miastach partnerskich Olsztyna,
- I wersja porozumienia o współpracy pomiędzy NGO Olsztyna i Offenburga,
- Lista adresowa wszystkich organizacji NGO (wersja angielska),
- Spotkanie z Burmistrz Offenburga,
- Spotkanie z 3 NGO w Offenburgu,
- Spotkanie z redakcją pisma samorządowego Offenblatt,
- Dokumentacja zdjęciowa wyjazdu do Offenburga.

 

„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: od 15.05.2009 do 31.12.2010 - Dofinansowany przez PO FIO

Kwota dofinansowania:

I rok: 102 192pln całość zadania: 128 532pln
II rok: 134 066pln całość zadania: 178 136pln
- Razem: 236 258 pln całość zadania: 306 668pln

Projekt obejmował akie działania jak:
- 110 godzin szkoleń dla członków 36 organizacji pozarządowych,
- 40 godzin doradztwa, z których skorzystało 33 członków organizacji pozarządowych,
- Powstały 4 fiszki projektów, zawiązano 2 partnerstwa,
- Zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyło 119 osób,
- Zorganizowano Targi NGO na TOPie, w których uczestniczyło 15 organizacji pozarządowych.

 

 „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: 10.02.2010 - 31.10.2010 - Dofinansowany przez Gminę Olsztyn,

Kwota dofinansowania: 92 000pln a całkowita projektu: 127 288pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Prowadzono doradztwo stałe i specjalistyczne (księgowe/rachunkowe) łącznie 100 godzin,
- Odbyły się 44 godziny szkoleniowe,
- 4 spotkania otwarte,
- Publikowany był biuletyn „Donosiciel pozarządowy”,
- Zakupiono czasopisma i publikacje,
- Modernizowano i aktualizowano stronę www.ocop.olsztyn.pl,
- Aktualizowano i poszerzano bazę adresową ngo,
- Zorganizowano Targi NGO na TOPie na Stadionie Leśnym,
- Przygotowano konkursy na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych” i „Trzeci sektor w mediach”,
- Przygotowano doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów NGO na TOPie,

 

Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu

„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: od 2.11.2010 do 31.12.2010 - Dofinansowane przez Gminę Olsztyn
Kwota dofinansowania: 32 000pln, całość zadania: 44 600pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie prawa stowarzyszeń i fundacji, (np.: prawne aspekty organizacyjne), przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie księgowości i finansów, rachunkowości organizacji pozarządowych, w sumie 30 godzin,
- prowadzenie stałego doradztwa,
- organizacja i przeprowadzenie 80 godzin szkoleniowych,
- organizowanie otwartych spotkań,
- prowadzenie i uzupełnianie zasobów biblioteczki,
- skopiowanie i rozprowadzenie filmu na temat olsztyńskich organizacji,
- opracowanie i publikowanie materiałów w miesięczniku w 3 numerach,
- opracowanie i publikowanie internetowego serwisu informacyjnego,
- organizacja i przeprowadzenie Dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, na którym zostaną zorganizowane i przeprowadzone „NGO na TOPie” - targi organizacji pozarządowych,
- rozstrzygnięcie dwóch konkursów oraz wręczenie nagród laureatom,
- zakup aparatu fotograficznego do redakcji DP.

 

Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego  

 

Okres trwania od 01.02.2010 do 31.12.2010 - Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Kwota dofinansowania: 97 350pln; koszt całkowity: 115 280pln

Projekt obejmował takie działania jak:
-Przeszkolenie 60 pracowników socjalnych z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy w OPS
-Przeszkolenie 75 ochotników chcących podjąć współprac ę z ośrodkami pomocy społecznej biorącymi udział w projekcie w zakresie wiedzy dot. wolontariatu,
-Przeprowadzenie 4 szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy w OPS, w tym organizowania wolontariatu na rzecz osób starszych oraz obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
-Przeprowadzenie 6 szkoleń dla wolontariuszy pracujących lub chcących rozpocząć współpracę z OPS-ami, które reprezentują pracownicy socjalni uczestniczący w projekcie,
-Przeprowadzenie 4 spotkań monitorujących z uczestnikami projektu,
-Opracowanie 1 skryptu z zakresu wprowadzania krok po kroku wolontariatu w OPS.

 

„Wsparcie koordynatorów wolontariatu w szkole na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” 
wspierane przez: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Kwota dofinansowania: 15 280pln, koszt całkowity: 19 680pln

Projekt obejmował takie działania jak:

- Przeszkolenie 15 nauczycieli i pedagogów koordynatorów wolontariatu z zakresu organizacji pracy wolontariuszy w szkole, w tym wsparcie w zakresie organizowania obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
- Przeszkolenie 12 młodzieżowych koordynatorów- liderów wolontariatu w swoich środowiskach, którzy mają predyspozycje do organizowania pracy wolontariuszy, chcących zaangażować się w pomoc ochotniczą podczas obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
- Przeprowadzenie 24 godzin szkoleń z zakresu organizacji pracy wolontariuszy w szkole dla nauczycieli i pedagogów w tym wsparcie w zakresie organizowania obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
- Przeprowadzenie 16 godzin szkoleń przygotowujących młodych wolontariuszy ze szkół województwa,
- Zamieszczenie w lokalnych mediach 2 informacji o projekcie (radio, gazety, online).

 

Młodzieżowy wolontariat na Polach Grunwaldu

 

Czas trwania: 01.02.2010 do 30.09.2010 - Dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota dofinansowania: 8000pln; całość zadania: 11980pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Przeszkolenie 22 nauczycieli i pedagogów koordynatorów wolontariatu z zakresu organizacji pracy wolontariuszy w szkole, w tym wsparcie w zakresie organizowania obchodów 600-lecia bitwy pod grunwaldem w trakcie trwającego dwa dni szkolenia w łącznym czasie 18 godzin,
- W trakcie trwającego dwa dni szkolenia w łącznym czasie 16 godzin przeszkolono 16 młodzieżowych koordynatorów – liderów wolontariatu w swoich środowiskach, którzy mają predyspozycje do organizowania pracy wolontariuszy, chcących zaangażować się w pomoc ochotniczą obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
- Z uwagi na dużą liczbę chętnych oraz możliwości organizacyjne postanowiono zwiększyć liczbę miejsc dostępnych tak, aby zmaksymalizować ilość osób mogących skorzystać za szkoleń. Tym sposobem liczba przeszkolonych osób została zwiększona w szkoleniu dla nauczycieli z 15 do 22 osób oraz w szkoleniu dla uczniów z 12 do 16 osób.

 

 

ZA ROK 2011 

„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: 01.02.2011 - 31.12.2011 - Dofinansowany przez Gminę Olsztyn,

Kwota dofinansowania: 164 000pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Prowadzono doradztwo stałe i specjalistyczne (księgowe/rachunkowe) łącznie ponad 100 godzin poradnictwa księgowego i 100 godzin poradnictwa specjalistycznego dla organizacji pozarządowych,
- Odbyło się 8 szkoleń (56 godzin szkoleniowych), z których skorzystały 172 osoby i 91 organizacji,
- Odbyło się 7 spotkań otwartych i 5 kawiarenek obywatelskich,
- Publikowany był biuletyn „Donosiciel Pozarządowy”,
- Modernizowana i aktualizowana jest strona www.ocop.olsztyn.pl,
- Uczestniczono w Kampanii 1 % dla Olsztyna,
- Odbyło się 2 – dniowe spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta    i powiatu oraz organizacji pozarządowych,
- Zorganizowano Targi NGO na TOPie na Stadionie Leśnym,
- Zorganizowano i przeprowadzono Forum/Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
- Przygotowano i przeprowadzono konkursy na: „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych” i „Trzeci sektor w mediach”, a także konkurs fotograficzny,
- Odbyły się Targi wolontariatu pt. „Różne oblicza wolontariatu”, podczas których 10 organizacji młodzieżowych zorganizowało swoje pokazy i animacje

 

 

 ZA ROK 2012

„Młodzież w działaniu” STEPS - LAUGH

 

Czas trwania: 01.06.2012 – 31.10.2012 – dofinansowany przez Narodową Agencję Rozwoju

Kwota dofinansowania: 14 396 EUR

Projekt został stworzony przez młodzież 4 krajów: Polski, Litwy, Słowacji i Węgier
Projekt obejmował takie działania jak:
- Zorganizowane zostały warsztaty m. in. o stereotypach, ekologii, ogrodach w miastach oraz joga,
- W Olsztynie odbył się happening promujący zdrowy styl życia, podczas którego rozdawano ulotki, stworzono galerię ze zdjęciami, grano na jembe i praktykowano jogę,
- Podczas wieczorów narodowych promowano kulturę, tradycję i kuchnie naszych partnerów,
- Odbyły się 3 ewaluacje – środkowa, końcowa i po projekcie,
- Zorganizowano zabawę „Sekretny przyjaciel”, podczas której prześledzono więzi w grupie oraz każdego wieczoru dzielono się miłym słowem od „sekretnego przyjaciela” lub maleńkim prezentem,
- Uczestnicy projektu stworzyli grupę projektową na facebooku tak , aby wszyscy uczestnicy mogli mieć ciągły kontakt ze sobą.

 

„W kierunku profesjonalizacji”

 

Czas trwania: 14.03.2012 - 31.12.2012 - Dofinansowany przez Powiat olsztyński,

Kwota dofinansowania: 3 000pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Przeprowadzono stałe doradztwo indywidualne (księgowe i ogólne), w sumie odbyło się 70 godzin doradztwa,
- Zorganizowano 4 szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu, z których skorzystało 47 przedstawicieli organizacji z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna,
- Organizacje pozarządowe miały zapewnione wsparcie instytucjonalne i techniczne,
- Odbyły się spotkania otwarte w Gietrzwałdzie i Dobrym Mieście,
- Zorganizowano 3 Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie,
- Odbyły się spotkania pt. Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych, których wzięło udział 27 osób,
- Zorganizowano i przeprowadzono Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, na którym zostaną zorganizowane i przeprowadzone „NGO na TOPie” targi organizacji pozarządowych.

 

„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: 20.01.2012 - 31.12.2012 - Dofinansowany przez Gminę Olsztyn,

Kwota dofinansowania: 150 000pln

Projekt obejmował takie działania jak:
- Prowadzono doradztwo stałe i specjalistyczne (księgowe/rachunkowe) łącznie ponad 100 godzin poradnictwa księgowego i specjalistycznego dla organizacji pozarządowych
- Odbyło się 8 szkoleń (58 godzin szkoleniowych), z których skorzystało 113 przedstawicieli oraz osób zainteresowanych - mieszkańców Olsztyna i powiatu
- Modernizowana i aktualizowana jest strona www.ocop.olsztyn.pl
- Uczestniczono w Kampanii 1 % dla Olsztyna
- Organizowane były spotkania otwarte i kawiarenki obywatelskie, w których wzięło udział około 126 przedstawicieli organizacji pozarządowych
- Centrum Wolontariatu prowadziło Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych, uczestniczyło w Mini Euro 2012, w „Olsztyn Kocham”, w VIII Festynie Sportowo – Integracyjnym „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu” oraz współorganizowało Galę Wolontariatu 2012
- Przygotowano i zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn (jako jeden z punktów Polsko – Rosyjskiego Forum Organizacji Pozarządowych), w którym uczestniczyło 158 osób
- Podczas Forum rozstrzygnięto konkursy na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych” i „Trzeci sektor w mediach”
- W ramach projektu „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Związek prowadził Inkubator NGO – miejsce wsparcia, doradztwa i szkoleń dla przedstawicieli NGO zainteresowanych ekonomią społeczną

 

„W kierunku profesjonalizacji”

 

Czas trwania: 01.08.2012 - 31.12.2012 - Dofinansowany przez Gminę Barczewo

Kwota dofinansowania: 4 800pln

- Przeprowadzono stałe doradztwo indywidualne (księgowe i ogólne), w sumie odbyło się 70 godzin doradztwa- Zorganizowano 4 szkolenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo, z których skorzystało 37 przedstawicieli organizacji
- Powstały 3 artykuły w miesięczniku „Donosiciel Pozarządowy o organizacjach Pozarządowych z Gminy Barczewo
- Zostały zakupione torby lniane z nadrukiem projektowym logo rozdawane podczas szkoleń oraz działań projektowych
- Dostępne były inne usługi świadczone przez OCOP

 

„Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”

 

Czas trwania: 29.11.2012 - 31.12.2012 - Dofinansowany przez Gminę Olsztyn

Kwota dofinansowania: 10 000pln

- Podczas realizacji opracowano i wyprodukowano gadżety dla uczestników Gali Wolontariatu,
- Zakupiono nagrody na potrzeby konkursów „Barwy Wolontariatu” oraz na „Najciekawszą prezentację wolontariatu i pracy wolontariuszy”,
- Odbył się koncert zespołu rockowego,
- Na Galę Wolontariatu przybyło 296 osób z Olsztyna oraz terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
- W konkursie na „Najciekawszą prezentację wolontariatu i pracy wolontariuszy” wzięło udział 12 organizacji promujących wolontariat.

 

 „Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

” W partnerstwie z MOPS Olsztyn

 

Czas trwania: od 01.09.2009 do 31.12.2012 - Dofinansowany z POKL

Związek prowadził Inkubator NGO - miejsce wsparcia, doradztwa i szkoleń dla przedstawicieli NGO zainteresowanych ekonomią społeczną. Przeprowadzono sześć 2-dniowych szkoleń wprowadzających z ekonomii społecznej (96 przeszkolonych osób) oraz Akademię Ekonomii Społecznej – 2 7-dniowe cykle dla 32 osób z organizacji pozarządowych. Odbyło się również 300 godzin doradztwa dla uczestników Akademii Ekonomii Społecznej nakierowanego na prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej (rozpoznanie rynku, ocena własnych możliwości, przygotowanie biznes planów).

  

„COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

 

 Czas trwania: 01.09.2010 – 30.04.2012 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania: 121 070 PLN

Projekt obejmował takie działania jak:
- Doradztwo, coaching, planowanie rozwoju (22 organizacje objęte coachingiem, wypracowanie 7 IPD, 480 godz. doradztwa/animacji, wypracowanie 18 fiszek/wniosków)
- 5 szkoleń jednodniowych z udziałem 15 osób każdorazowo
- Inkubatory aktywności obywatelskiej (pomoc w tworzeniu organizacji/grup nieformalnych, prowadzenie kawiarenek obywatelskich/ spotkań informacyjnych, akcji /kampanii społ., rozwój wolontariatu)
- prowadzenie bazy danych organizacji

 

 

2013 ROK

 „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Czas trwania: 30.01.2013 - 31.12.2013 - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000pln

Projekt obejmuje następujące działania:
- zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
- przeprowadzenie 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych,
- doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- zapewnienie dostępu do sal wraz z wyposażeniem,
- prowadzenie biblioteczki,
- wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
- publikowanie materiałów w biuletynie informacyjnym – miesięczniku,
- prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl,
- organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich,
- przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „NGO na TOPie”.

 

 

2014 ROK


Projekt: Targi Pracy Wolontaryjnej


Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Kwota dofinansowania: 5000 zł. 2014.
Organizacja Targów Pracy Wolontaryjnej obejmuje:
- opracowanie i produkcja gadżetów, „tablicy ogłoszeń” – stoisko TPW
- przygotowanie i wystawienie stoiska TPW na Gali WolontariatuOlsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 20.01.2014 - 31.12.2014 - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000pln

Projekt obejmuje następujące działania:
- zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
- przeprowadzenie 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych,
- doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- zapewnienie dostępu do sal wraz z wyposażeniem,
- prowadzenie biblioteczki,
- wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
- publikowanie materiałów w biuletynie informacyjnym – miesięczniku,
- prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl,
- organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich,
- przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „NGO na TOPie”.W kierunku profesjonalizacji

 

Czas trwania: 12.03.2014 do 31.12.2014 - Dofinansowany przez Gminę Barczewo
Kwota dofinansowania: 4 250 pln

- Przeprowadzenie stałego doradztwa indywidualnego (księgowe i ogólne), w sumie 37 godzin doradztwa;
- Organizacja 4 szkoleń w Barczewie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Barczewo;
- Działania informacyjno-promocyjne (powstanie 3 artykułów w miesięczniku „Donosiciel Pozarządowy" o organizacjach Pozarządowych z gminy Barczewo);
-Wsparcie instytucjonalne i techniczne dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z gminy Barczewo;W kierunku profesjonalizacji

 

Czas trwania: 28.04.2014 - 31.12.2014 - Dofinansowany przez Powiat Olsztyński,
Kwota dofinansowania: 3 000 pln

Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń, doradztwo indywidualne dla organizacji a także poprzez wsparcie instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie). W ramach projektu oferujemy bezpłatną pomoc przy przygotowaniu ofert konkursowych, rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych oraz pisania i rozliczania projektów.


 

 „Konferencja naukowa - Perspektywy rozwoju sektora NGO”

Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Czas trwania: 5.05.2014 – 31.12.2014
Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Projekt „Konferencja naukowa - Perspektywy rozwoju sektora NGO” zakłada następujące działania:

1) promocja projektu „Konferencji …” na stronie www.ocop.olsztyn.pl , www.ngo.pl , Wydziału Prawa i Administracji UWM (WPiA UWM), wysyłka zaproszeń do ośrodków akademickich w Polsce, urzędników i NGO w woj. w-m;

2) opracowanie i druk materiałów konferencyjnych dla uczestników dla 60 osób;
3) organizacja i przeprowadzenie 2 dniowej „Konferencji naukowej - Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji Warmińsko – Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Partnera jest prof. dr hab. Piotr Majer oraz dr Urszula Szymańska.

W realizację zadania zaangażowani będą wolontariusze i wolontariuszki, głównie studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy stworzą oraz będą dbać o funkcjonowanie podstrony konferencji, przygotowanie techniczne konferencji, oraz opieka organizacyjna nad uczestnikami podczas konferencji.

 

 

 

2015 ROK

"Razem w kierunku profesjonalizacji działań"

 

Czas trwania: 01.12.2012 – 30.06.2015
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota dofinansowania: 688 119 PLN

Jest to projekt innowacyjny, który obejmował następujące działania:
- przeprowadzenie badań w 25 jednostkach samorządu terytorialnego powiatu olsztyńskiego i elbląskiego mających na celu pogłębienie wiedzy na temat współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego
- opracowanie strategii wdrażania oraz przewodnika realizacji modelu i podręcznika dla moderatorów i uczestników szkoleń testujących
- testowanie modelu
- działania upowszechniające i wdrażające wypracowany model (konferencja, panel dyskusyjny, szkolenia, broszury)

Biuro Projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel. +48 503 680 500
email: razemprofesjonalnie@gmail.com
www: razemprofesjonalnie.zsrwo.pl/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

 

Czas trwania 1.05.2014 - 31.12.2015 - Finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Kwota dofinansowania
2014 145 714,00 PLN
2015 174 559,00 PLN

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM), finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadaniem Ośrodka jest podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej w kwestiach dotyczących polskiej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 oraz funkcjonowania Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE, wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie, zwiększenia liczby działań oraz inicjatyw z zakresu współpracy międzynarodowej, podejmowanych w regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Planowane działania Ośrodka:
1.   Debaty regionalne z udziałem ekspertów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów oraz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców
2.   Szkolenia dla nauczycieli
3.   Lekcje europejskie dla młodzieży
4.   Warsztaty dla przedsiębiorców
5.   Stałe doradztwo
6.   Działania multimedialne – edukacyjne i promocyjne

www.rodm-olsztyn.pl

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 18.03.2015 - 31.12.2015 - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000pln

Projekt obejmuje następujące działania:
- zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
- przeprowadzenie 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych,
- doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- zapewnienie dostępu do sal wraz z wyposażeniem,
- prowadzenie biblioteczki,
- wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
- publikowanie materiałów w biuletynie informacyjnym – miesięczniku,
- prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl,
- organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich,
- przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „NGO na TOPie”.

 

 

W kierunku profesjonalizacji

 

Czas trwania: 08.05.2015 - 30.11.2015 - Dofinansowany przez Powiat Olsztyński,
Kwota dofinansowania: 1 000 pln

Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń  a także poprzez wsparcie instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie).

 

W kierunku profesjonalizacji NGO

 

Czas trwania: 15.03.2015 do 31.12.2015 - Dofinansowany przez Gminę Barczewo
Kwota dofinansowania: 4 950 pln

- Przeprowadzenie stałego doradztwa indywidualnego (księgowe i ogólne), w sumie 70 godzin doradztwa;
- Organizacja 4 szkoleń w Barczewie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Barczewo;
- Działania informacyjno-promocyjne (powstanie 3 artykułów w miesięczniku „Donosiciel Pozarządowy" o organizacjach Pozarządowych z gminy Barczewo);
- Wsparcie instytucjonalne i techniczne dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z gminy Barczewo.

 

 

 2016 rok

 
W kierunku profesjonalizacji NGO
 

Czas trwania: 07.11.2016 r. - 31.12.2016 r. - Dofinansowany przez Gminę Gietrzwałd,
Kwota dofinansowania: 5  000 pln

Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z Gminy Gietrzwałd poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów, prowadzenie doradztwa księgowego, przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki obywatelskiej oraz opracowanie i przekazanie listy sprawdzającej tj. niezbędnych dokumentów do prawidłowego prowadzenia organizacji pozarządowej zgodnie z wymogami formalnymi.

 

 

W kierunku profesjonalizacji

 

Czas trwania: 01.09.2016 r. - 31.12.2016 r. - Dofinansowany przez Powiat Olsztyński,
Kwota dofinansowania: 1 000 pln

Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń,  a także poprzez wsparcie instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania otwarte).

 

 

Perspektywy rozwoju sektora NGO

 

Czas trwania: 01.05.2016 r. - 31.12.2016 r. - Dofinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
Kwota dofinansowania: 3 000 pln

Projekt ma na celu zorganizowanie 2 - dniowej konferencji naukowej, promocję projektu na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.ngo.pl, Wydziału Prawa i Administracji UWM. W rezalizację zadania zaangażowani będą wolontariusze i wolontariuszki, głównie studenci.

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 14.01.2016 r. - 31.12.2016 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000 pln

Projekt obejmuje następujące działania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 8 szkoleń z zakresu: pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp.
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin stacjonarnego doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym doradztwo organizacyjne i księgowe przeprowadzone w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • zapewnienie dostępu do sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, udostępnianie pomieszczeń OCOP na zebrania organów statutowych organizacji,
 • udostępnianie urządzeń biurowych i sprzętu OCOP w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
 • udostępnienie adresu, jako skrytki pocztowej,
 • prowadzenie i udostępnianie biblioteczki,
 • wypożyczanie namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl, www.ocop.olsztyn.pl/spinacz, oraz fanpage OCOP i OCW SPINACZ na portalu społecznościowym Facebook, internetowego serwisu informacyjnego, wydawanie biuletynu informacyjnego (miesięcznika) „Donosiciel Pozarządowy”,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizowanie otwartych spotkań, kawiarenek obywatelskich, we współpracy z Instytutem Filozofii Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie,
 • prowadzenie obsługi Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego,
 • współdziałanie przy realizacji konkursów ogłaszanych przez ROPMO, ROPPO, Prezydenta Miasta Olsztyn, Starosty Powiatu oraz inne organizacje, których celem jest honorowanie najlepszych organizacji i osób za działalność na rzecz środowiska i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • przygotowanie i zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Targów Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie” i Targów Pracy Wolontaryjnej, Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
 • wsparcie rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu dorosłych, poprzez prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ, oraz działań podejmowanych przy współpracy z Fundacją Borussia i Urzędem Marszałkowskim Województwa W-M - Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.