Realizowane projekty

                                     

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Czas trwania: 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r. - dofinansowany przez Gminę Olsztyn,
Kwota dofinansowania: 150 000 pln

Projekt obejmuje następujące działania:

 • organizację i prowadzenie szkoleń (co najmniej 12 szkoleń z zakresu między innymi pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, i innych zgodnie z oczekiwaniami odbiorców projektu)
 • doradztwa (co najmniej 100 godzin) specjalistycznego w formie stałych dyżurów oraz możliwością umawiania się indywidualnego w dogodnym terminie: organizacyjnego, księgowego, świadczonego indywidualnie oraz grupowo, indywidualnie, jak również przy użyciu narzędzi Internetowych.
 • zapewnienie dostępu do sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, udostępnianie pomieszczeń OCOP na zebrania organów statutowych organizacji,
 • udostępnianie urządzeń biurowych i sprzętu OCOP w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
 • udostępnienie adresu, jako skrytki pocztowej,
 • prowadzenie i udostępnianie biblioteczki,
 • wypożyczanie sprzętu namiotów na podejmowane inicjatywy olsztyńskich organizacji,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o działalności sektora pozarządowego, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej www.ocop.olsztyn.pl, www.ocop.olsztyn.pl/spinacz, oraz fanpage OCOP i OCW SPINACZ na portalu społecznościowym Facebook, internetowego serwisu informacyjnego, wydawanie biuletynu informacyjnego (miesięcznika) „Donosiciel Pozarządowy”,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizacja i przeprowadzenie Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, na których zostaną zorganizowane i przeprowadzone „NGO na TOPie”- Targi Organizacji Pozarządowych, Targi Pracy Wolontaryjnej,
 • rozstrzygnięcie trzech konkursów oraz wręczenie nagród laureatom,
 • upowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z opisu 1% dla olsztyńskich organizacji posiadających status OPP, organizacja dyżurów w celu rozliczenia PIT,
 • prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ zgodnie ze standardami ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW), Sieci Wolontariatu Warmii i Mazur,
 • stałe prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy Wolontaryjnej dla wolontariuszy/-ek oraz osób/instytucji poszukujących ich,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu min. animacji pracy wolontariusza, motywacji, komunikacji, prawne aspektywolontariatu,
 • wsparcie rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu dorosłych w Olsztynie przy współpracy z Fundacją Borussia i Regionalnego Centrum Wolontariatu,
 • stała aktualizacja bazy instytucji oraz organizacji prowadzących wolontariat, wspierających prace wolontariuszy, udostępnianie na stronach OCOPu oraz OCW SPINACZ, wysyłka do mediów, instytucji oraz organizacji pozarządowych,
 • spotkania ukierunkowane na pozyskanie wolontariuszy/wolontariuszek do pracy wolontaryjnej przy wydarzeniach miejskich, wydarzeniach organizacji pozarządowych, oraz promocja wolontariatu międzynarodowego,
 • stałe wspieranie organizacji pozarządowych, wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu poprzez udział w akcjach, wydarzeniach lokalnych i regionalnych,
 • promowanie ofert pracy olsztyńskich wolontariuszy/organizacji na stronach internetowych.Dodatkowym działaniem w tym roku będzie wsparcie funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przez PYXERA Global z siedzibą: 1030 15th Street NW, Suite 730 East, Waszyngton, D. C. 20005, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, który organizuje i obsługuje w Polsce Program IBM Corporate Service Corps (IBM CSC). Dzięki wsparciu specjalistów i specjalistek biorących udział w/w Programie, OCOP otrzyma wsparcie merytoryczne dot. funkcjonowania, świadczonych usług.

        

 

 

 

Projekt pn. "Rodzina bliżej siebie"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE "RODZINA BLIŻEJ SIEBIE"

HARMONOGRAM na I KWARTAŁ 2018 R.

HARMONOGRAM - aktualizacja-27-10-2017

HARMONOGRAM - 03-10-2017

 

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Załączniki do wypełnienia:

Zał. nr 1-Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2-Oświadczenie o niepełnosprawności

Zał. nr 3-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4-Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał. nr 5-Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 6-Oświadczenie otrzymania wsparcia tożsamego

 

REGULAMIN REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/EK 

 

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych

Zaproszenie wolontariuszy/ek do projektu

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

 

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/FIKA z dnia 26.01.2018 roku dotyczące wynajmu sali na terenie powiatu mrągowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby spotkań grup samopomocowych. przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, mediacji, warsztatów i doradztwa specjalistycznego grupowego oraz  indywidualnego w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018/FIKA z dnia 24.01.2018 roku dotyczące realizacji usługi będącej wsparciem umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc  

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018/FIKA z dnia 22.01.2018 roku dotyczące realizacji usługi wspierającej prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości życia codziennego, poprzez poprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym                                         

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc  

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 2017

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania funkcji opiekuna grup samopomocowych w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.pdf

Zał. nr 1.doc

Zał. nr 2.doc

Zał. nr 3.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


 

2. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.pdf

Zał. nr 1.doc

Zał. nr 2.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE pdf


 

3. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 3A.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


 

4. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy umiejętności psychospołecznych w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 3A.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


 

5. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług coacha/pedagoga w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.pdf

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 3A .doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf