Nabór do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-02-10

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza olsztyńskie organizacje do zgłaszania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji na lata 2017-2019.

 

Formularze wraz z oświadczeniami należy złożyć w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn do dnia 20 lutego 2017 roku.

 

 

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Do pobrania:

 

ogłoszenie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami