Dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2013-10-25

W dniu 24.10.2013 r. o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, na którym dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pismo z rekomendowanym osobami zostanie przekazane Prezydentowi Miasta Olsztyna.

Poniżej przedstawiam protokół z wyboru:

Protokół z posiedzenia ROPMO z dnia 24.10.2013 roku

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na podstawie Uchwały Nr LXVIII/819/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 roku § 3 punkt 4 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Regulaminu wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydatek i kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie zaprosiła olsztyńskie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Olsztyna, prowadzące działania na rzecz mieszkańców Olsztyna, do zgłaszania kandydatur.

Monika Falej przedstawiła zgłoszone kandydatury przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych (7 osób) do GRDPP. Wszystkie wpłynęły zgodnie z regulaminem.
Barbara Baturo - Warszawska zaproponowała skład Komisji Skrutacyjnej: Małgorzatę Siergiej, Beatę Sadowską, jako osoby niekandydujące oraz Monikę Falej jako Przewodniczącą ROPMO. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

ROPMO w składzie 7 osób wybrało 3 osobową Komisję Skrutacyjną w osobach:
Małgorzata Siergiej – Przewodnicząca
Beata Sadowska - Zastępca Przewodniczącej
Monika Falej - Sekretarz

Wydano 3 karty do głosowania i przeprowadzono wybory spośród kandydatek:
1. Barbara Olszewska,
2. Wanda Agnieszka Jabłońska,
3. Jolanta Franciszka Giedrojć – Gorąca,
4. Barbara Baturo – Warszawska,
5. Monika Falej,
6. Teresa Andruszkiewicz,
7. Teresa Antczak.

Liczba oddanych głosów: 
Barbara Olszewska: 2,
Wanda Agnieszka Jabłońska: 3,
Jolanta Franciszka Giedrojć – Gorąca: 3,
Barbara Baturo – Warszawska: 3,
Monika Falej: 3,
Teresa Andruszkiewicz: 1,
Teresa Antczak: 3.

Rekomendacje ROPMO otrzymują osoby:
1. Barbara Olszewska,
2. Wanda Agnieszka Jabłońska,
3. Jolanta Franciszka Giedrojć – Gorąca,
4. Barbara Baturo – Warszawska,
5. Monika Falej,
6. Teresa Antczak.

Protokół sporządziła Sekretarz Komisji Skrutacyjnej
Monika Falej

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy !!!


protokol-z-posiedzenia-ropmo-z-dnia-24.10.2013 (doc) >>