Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej

2017-11-14

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.

 

I. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. Posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2. Przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
  3. Daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania;

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 

II. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

Zadania publiczne przewidziane do powierzenia:

 

  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie - wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

 

  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku - wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

 

  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stawigudzie - wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł

 

Szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Żródło: powiat-olsztynski.pl