GIETRZWAŁD - Na co chcesz dotację w 2017 roku?

2016-09-05

Zbliża się termin nadsyłania listów intencyjnych na rok 2017!

Niebawem przystąpimy do pracy nad Rocznym programem współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Do 15 września 2016 r. podmioty zainteresowane otrzymaniem finansowego wsparcia w 2017 roku mogą składać propozycje swoich zadań w formie listu intencyjnego. Propozycje zadań powinny dotyczyć działań tzw. miękkich, nie inwestycyjnych i posiadać realny do wykonania budżet.

 

Każdego roku organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje propozycje zadań priorytetowych do rocznego programu współpracy. Zadania, które znajdą się w programie będą później w drodze konkursu ofert zlecane do realizacji występującym o dofinansowanie podmiotom. Na podstawie listów intencyjnych można określić obszary zainteresowań i możliwości, jakimi dysponują organizacje. Dzięki temu program współpracy może lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

 

Tryb zgłaszania propozycji zadań jest zawarty w Rozdziale I §6 Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

Kto może zgłosić zadanie?

 

Zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa, osoba prawna lub inny podmiot organizacyjny prowadzący działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Czy trzeba zgłosić zadanie, by później występować o dotację?

 

Zgłoszenie zadania nie jest obowiązkowe i nie jest też jednoznaczne z wnioskowaniem o udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego. Ale warto składać listy intencyjne, bo zwiększa to wpływ organizacji na kształt przyszłych zadań zawartych w budżecie. Szczególnie, gdy organizacja rozpoczyna współpracę z samorządem i chce realizować zadanie, którego do tej pory nikt nie realizował i nie było takiego zadania w budżecie, warto złożyć list intencyjny i poinformować w ten sposób samorząd o swoich planach i potrzebach.

 

Jak napisać list intencyjny?

 

Zgłoszone zadania powinny mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Gietrzwałd i zadań publicznych, określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności pożytku publicznego). Oczywiście muszą to być też zadania wynikające z zapisów w statucie organizacji. Warto też zgłaszać zadania, które są zgodne ze strategią gminy (strategia do pobrania). List intencyjny ma formę podania kierowanego do Wójta Gminy Gietrzwałd i zgodnie z rocznym programem współpracy powinien zawierać:

 

  1. Informacje o organizacji: nazwa organizacji, adres, telefon i/lub fax, główne cele statutowe, zrealizowane w przeciągu ostatniego roku zadania, jakim budżetem organizacja dysponowała w minionym roku, posiadany i użytkowany przez organizację majątek trwały - warunki lokalowe i zaplecze techniczne
  2. Informacje o zadaniu: nazwa zadania, krótki opis (problem, cel, działania, efekty, rezultaty), przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia zadania, całkowita wartość zadania, o jaką kwotę będzie występowała organizacja na realizację zadania.

 

Informacja o zadaniu powinna być napisana krótko, jasno i treściwie jednocześnie powinna dobrze „sprzedać” nasz pomysł na zadanie.

 

Listy składamy do 15 września 2016 r. (czwartek – w ten dzień pracujemy do godz. 15.00) w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2. List powinien być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.