GIETRZWAŁD - Zgłoszenia do Komisji Konkursowej

2016-03-18

W związku z ogłoszonym 1 marca konkursem ofert (http://gietrzwald.pl/content/index.php/2015-02-11-13-06-13/organizacje-pozarzadowe-menu-w/dotacje/1298-nauka-i-edukacja-oraz-popularyzowanie-kultury.html) na zadania:

 

  • Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

 

zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) do wskazania osób, kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która będzie oceniała oferty złożone w w/w konkursie. W skład komisji nie powinny wejść osoby reprezentujące podmioty lub wskazane przez podmioty biorące udział w konkursie.

 

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, jeżeli:

 

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku jeśli się okaże, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).

 

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub na adres urzędu i powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę organizacji, która ją zgłasza oraz imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji/podmiotu.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca (czwartek) 2016 roku.

 

Praca w KK ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

 

Agnieszka Zabłocka

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi