ŚWIĄTKI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2016-01-25

Wójt Gminy Świątki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku.


 

Do  pobrania zarządzenie wraz z załącznikami :

 

zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.