GMINA BARCZEWO - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2015-10-19

Burmistrz Barczewa ogłasza konsultacje i zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty z terenu gminy Barczewo określone w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem programu  oraz zgłaszania uwag i opinii w odniesieniu do proponowanych zapisów tego dokumentu. Projekt programu jest zamieszczony na stronie internetowej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie jako załącznik do pobrania oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

Termin konsultacji: 22 października  - 5 listopada 2015r.

 

Forma konsultacji:

 

Wyrażenie elektronicznie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 i przesłanie na adres e-maila anna.gedas@barczewo.pl

lub przekazanie wypełnionego formularza bezpośrednio do pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie – biuro podawcze.

 

Załącznik nr 1 wraz z innymi dokumentami są dostepne na stronie: barczewo.bip.net.pl/