Informacja po spotkaniu "Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna"

2012-06-19

Dnia 11 czerwca 2012 roku w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP) odbyło się Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin z powiatu olsztyńskiego odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zaproszeni goście: Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Monika Michniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz Pani Izabela Smolińska-Letza, Wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego.

Jednym z omawianych na spotkaniu tematów był projekt „W kierunku profesjonalizacji” realizowany przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współfinansowany przez Powiat Olsztyński. Projekt ten ma na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu organizacje pozarządowe z powiatu olsztyńskiego otrzymują następujące wsparcie:
a) doradztwo indywidualne dla organizacji,
b) szkolenia,
c) wsparcie instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie)

Kolejnym punktem omawianym na spotkaniu była  propozycja zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której najbardziej kontrowersyjny okazał się pomysł pozbawienia podmiotów leczniczych możliwości zatrudniania wolontariuszy. Może to pociągnąć za sobą wiele konsekwencji, gdyż w znacznym stopniu obniży się poziom usług świadczonych przez te podmioty. Dodatkowo sami wolontariusze zostaną pozbawieni możliwości pomagania innym i zdobywania doświadczenia zawodowego. Prawdopodobnie doprowadzi to do sytuacji, w której będą robili to nie legalnie, bez umowy, ubezpieczenia i gwarancji wykazania swojego doświadczenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w załączniku) i do wyrażenia swojego stanowiska wobec niektórych proponowanych zmian, mogących przynieść niepożądany skutek. W niedługim czasie roześlemy do Państwa  dokument wyrażający nasze stanowisko jaki mamy zamiar, jako Forum Pełnomocników, złożyć na ręce parlamentarzystów. Prosimy o rozpowszechnianie go w Państwa środowisku lokalnym.projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie20.04.2012.doc >>

 
Autorka: Marta Podsiad