Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11

2019-05-21

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11 Włączenie społeczne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.2.4Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia obu konkursów, jak również to w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje na temat tych konkursów mogą Państwo znaleźć pod poniższymi adresami:

RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19

 

Termin: 03 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 –13:00

Miejsce: Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 29 maja 2019 r. do godz. 14:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2019-05-15    

Agenda spotkania