Jak zdobyć REGON I NIP

2019-07-05

 Jak zdobyć REGON i NIP

Co to jest REGON

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Zbierane są w nim informacje na temat tych podmiotów. Stanowią one podstawę do prowadzenia badań statystycznych i służą do zidentyfikowania podmiotów.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. każda organizacja pozarządowa bez względu na to czy ma osobowość prawną (tj. czy jest zarejestrowana w KRS) i czy prowadzi działalność gospodarczą, ma obowiązek zarejestrować się w REGON-ie.

W praktyce organizacja wykorzystuje numer REGON w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się o numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację). Zaświadczenie o numerze REGON stanowi swoisty „dokument organizacji” i może być wymagane podczas podpisywania niektórych umów, np. przy wypożyczaniu sprzętu lub przy zamawianiu usług.

Dokąd po REGON

O nadanie numeru REGON organizacja ubiega się w swoim urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. REGON jest wydawany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza RG-1 przez urząd statystyczny. Złożenie formularza osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale może znacznie przyspieszyć wydanie zaświadczenia o numerze REGON.

Jak wypełnić RG-1

Każda organizacja pozarządowa ubiegając się o numer REGON, wypełnia formularz RG-1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, ze strony poradnik.ngo.pl lub pobrać osobiście w urzędzie statystycznym, jego oddziałach w województwie (na terenie którego organizacja ma siedzibę) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Formularz RG-1 można wypełnić ręcznie lub komputerowo. Jeśli będzie wypełniany ręcznie: to ważne jest, aby nazwa podmiotu, nazwiska, imiona i adresy dotyczące organizacji zostały wpisane drukowanymi literami.

Formularz RG-1 dotyczy informacji składanych zarówno przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przez jednostki lokalne. Dlatego znajdują się w nim pola, których organizacja nie będzie wypełniać. Miejsca, których organizacja nie wypełnia, pozostawia puste.

UWAGA! W przeciwieństwie do formularzy składanych w sądzie KRS nie skreśla się pól, których się nie wypełnia. Pola, które dotyczą organizacji, oznaczone są w formularzu literą P.

P jest numerem identyfikacji podatkowej. Muszą go mieć wszystkie stowarzyszenia oraz fundacje. Aby uzyskać numer NIP, trzeba zgłosić się do „swojego” urzędu skarbowego.

Co to jest numer NIP i kto musi go mieć

NIP to dziesięciocyfrowy numer, który służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki. Powinna go mieć każda organizacja pozarządowa. Jest on nadawany także organizacjom  które nie mają osobowości prawnej (np. stowarzyszeniom zwykłym), stowarzyszeniom, które korzystają ze zwolnienia podatkowego, a także tym organizacjom, których dochody pochodzą tylko ze składek członkowskich (które są zwolnione z podatku). Dotyczy to oczywiście także tych organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zasady ubiegania się o numer NIP  zostały opisane w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

W praktyce organizacja wykorzystuje numer NIP w kontaktach z różnymi instytucjami (np. przy wypełnianiu wniosku o dotację). A jeżeli jest „przedsiębiorcą”, czyli prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS, bezwzględnie musi używać numeru NIP we wszelkich pismach i kontaktach dotyczących jej działalności.

Dokąd po NIP

Numer NIP nadaje organizacji naczelnik urzędu skarbowego, właściwego dla jej siedziby. Powinno to trwać do 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.  Zgłoszenia dokonuje się tylko raz, niezależnie od tego, ile i jakie podatki płaci organizacja (także wtedy, gdy podlega zwolnieniu podatkowemu).

Jak wypełnić formularz NIP-2

Każda organizacja pozarządowa ubiegając się o numer NIP, wypełnia tzw. zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, a także ze strony poradnik.ngo.pl lub osobiście z urzędu skarbowego albo z Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularz trzeba wypełnić ręcznie, wielkimi drukowanymi literami lub komputerowo, kolorem niebieskim lub czarnym. Należy wypełniać tylko pola jasne, a pola niewypełniane należy zostawić puste (nie trzeba ich przekreślać). W polach wyboru odpowiedź zaznacza się, wybierając odpowiedni kwadrat.

Zgłoszenie identyfikacyjne zawiera m.in. pełną i skróconą nazwę, formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności, określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Od stycznia 2012 r. do formularza NIP-2 nie trzeba załączać wyciągu z KRS ani postanowienia o nadaniu numeru REGON.

(Żródło:http://poradnik.ngo.pl./)