Jak zlikwidować stowarzyszenie lub fundację.

2019-07-05

 Likwidacja stowarzyszenia i fundacji  

Cechy charakteryzujące stowarzyszenie to m.in. dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że ludzie (członkowie), którzy je tworzą mogą również podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu. Często w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje, decyzję w tych sprawach podejmuje walne zebranie członków.  

 Przykładowy zapis w statucie:

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

  W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja. Są to: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji (art. 15 ustawy o fundacjach). W praktyce fundacje raczej są likwidowane z tego drugiego powodu. Dlaczego? Ponieważ cel (cele) fundacji są zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten cel zostanie całkowicie osiągnięty i stanie się to przyczyną likwidacji. W statucie fundacji warto zapisać informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, z wyżej wymienionych powodów, a także kto będzie likwidatorem. Najczęściej, jeśli są powołane dwa organy rada i zarząd ta decyzja, tak samo jak zmiana statutu, jest zastrzeżona dla kompetencji rady. Poza tym w statucie można zaznaczyć na co może zostać przekazany pozostały po likwidacji majątek fundacji. Ogólnie zasada jest taka, że majątek jest przekazywany na rzecz innej organizacji o podobnych celach statutowych. Pamiętajmy, że fundacja nie jest własnością fundatora w związku z tym majątek pozostały po likwidacji nie może do niego wrócić.

  Przykładowy zapis w statucie:

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

  Wniosek o rozpoczęcie likwidacji stowarzyszenia lub fundacji składa się z formularzy:

 1. KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja
 2. KRS-ZK – zmiana – organy podmiotu, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu oraz jeśli jest organu kontroli wewnętrznej (np. komisji rewizyjnej, rady fundacji)
 3. KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora, zarządcy, przedstawiciela/reprezentanta upadłego

  Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zmianę, np.

 1. uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia
 2. uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów
 3. uchwała o likwidacji fundacji

    Po zakończeniu procesu likwidacji stowarzyszenie lub fundacja składa wniosek o wykreślenie organizacji z KRS wypełniając formularz KRS-X2.    

(Opracowano na podstawie „Poradnika NGO” z portalu www.ngo.pl)