Nabór w Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

2012-03-22

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy społeczni (organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców), władze publiczne oraz organizacje władz publicznych. Finansowane działania obejmują m.in. budowanie partnerstw, także z organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r.

 

Wdrażanie Funduszu we wszystkich 12 krajach-beneficjentach koordynuje norweska instytucja Innovation Norway. Pełni ona rolę tzw. Operatora, który przeprowadza nabór projektów, wybiera inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie, a następnie będzie monitorował postępy w ich realizacji.

 

Środki przeznaczone na projekty w Polsce wynoszą 3 065 320 euro, a Fundusz jest otwarty dla działań w ramach następujących dwóch głównych obszarów/ priorytetów:

  • Udoskonalone struktury i praktyki dialogu społecznego i trójstronnego;
  • Udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.


Finansowane działania:

  • Szkolenia i wzmacnianie kompetencji dla tworzenia i działania struktur dialogu społecznego;
  • Inicjatywy mające na celu promowanie dialogu trójstronnego i godnej pracy, jak również inicjatywy z zakresu dialogu dwustronnego w ramach branż i sektorów;
  • Inicjatywy wzmacniające równowagę pomiędzy życiem i pracą zawodową (work-life balance) i przeciwdziałające dyskryminacji w miejscu pracy;
  • Inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy;
  • Inicjatywy wzmacniające równość płci w miejscu pracy i zarządach firm;
  • Działania informacyjne i wzmacniające świadomość oraz budowanie partnerstw pomiędzy partnerami społecznymi i organizacjami sektora publicznego i prywatnego, włączając w to organizacje pozarządowe;
  • Działania partnerów społecznych promujące zatrudnienie, edukację, szkolenie, mieszkalnictwo, niedyskryminację, zwalczanie ubóstwa, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę socjalną.

 

Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy społeczni, władze publiczne oraz organizacje władz publicznych, ustanowione jako podmioty prawne w państwach-beneficjentach oraz w Norwegii regularnie podejmujące działania dotyczące godnej pracy i/lub współpracy trójstronnej. Pojęcie „partner społeczny” oznacza organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców. Do uzyskania wsparcia kwalifikowalne są instytucje na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

 

Projekty mogą być realizowane we współpracy partnerskiej z norweskimi partnerami społecznymi, władzami publicznymi oraz organizacjami władz publicznych regularnie podejmującymi działania dotyczące godnej pracy i/lub współpracy trójstronnej. Partnerstwo nie jest  jednak warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania. Norweskie instytucje mogą aplikować tylko w partnerstwie z podmiotem z państwa-beneficjenta.

 

Minimalna wysokość grantu wynosi 50 tys. euro, a maksymalna wartość – 400 tys. euro. Wysokość dofinansowania nie powinna przekraczać 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Możliwe będzie wnioskowanie o zaliczkę.

 

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektów to 1 września 2012 r., natomiast planowany okres realizacji obejmie maksymalnie dwa lata.

 

Projekty muszą się zakończyć do 31 grudnia 2014 r.

 

Nabór wniosków w ramach Funduszu został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 czasu norweskiego. Wnioski wypełnione (w języku angielskim) na formularzu, który będzie dostępny na stronie Funduszu będą składane do Operatora Programu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące można znaleźć na stronie Funduszu (strona dostępna tylko w angielskiej wersji językowej).

 

W przypadku pytań dotyczących Funduszu należy kontaktować się z Operatorem Programu:

 

Mr. Knut Ringstad (Programme Manager) 

Innovation Norway 

e-mail:

post@innovationnorway.no

Ogłoszenie o naborze (w języku angielskim)

zawiera pełny tekst ogłoszenia o naborze przygotowany przez Operatora.


Żródło: fundusze.ngo.pl/wiadomosc/728103.html