Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert 2012

2012-01-09

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” –„Otwarte konkursy ofert”

Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2012 r.  
Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 58 75,  89 512 58 80.

 

Konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu Województwa warmińsko-mazurskiego przebiega w zakresie:

1. Edukacji i promocji zdrowia publicznego

2. Rozwoju kultury fizycznej

3. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4. Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

6. Rozwoju turystyki

7. Aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

8. Pomocy społecznej

9. Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

10. Rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

11. Integracji środowisk kombatanckich

 

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym.

    z poważaniem  

Elżbieta Mierzyńska

Inspektor  

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi