Prezydent Olsztyna - otwarty konkurs ofert z zakresu sportu

2011-12-20
Prezydent Olsztyna - otwarty konkurs ofert z zakresu sportu
Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: ,,Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”. Termin składania ofert upływa z dniem 09.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.