Prezydent Olsztyna - Konkurs z zakresu sportu - wspieranie działalności klubów sportowych

2011-12-20

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn.: „Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Treść ogłoszenia - pobierz plik

 

Źródło: www.ngo.olsztyn.eu/konkursy-ofert/ogoszenia-o-konkursach