Konkurs z zakresu kultury

2011-02-21
Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 14. marca 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego. W konkursie obowiązują nowe wzory ofert, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 15. grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. Wzory są dostępne w zakładce "formularze dokumentów".
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:
  1. Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury
(plastyka, muzyka, literatura, teatr) - 150.000,-
  1. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych - 50.000,-
  1. Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych - 150.000,-
  1. Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna - 50.000,
 Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań - 400.000 złotych.
Treść całego ogłoszenia - pobierz plik

Żródło: http://ngo.olsztyn.eu