Konkurs PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – wciąż można otrzymać dotację

2019-11-04

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikaj?cych z nag?ych potrzeb organizacji powsta?ych w wyniku wyst?pienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarze? mog?cych mie? istotny wp?yw na skuteczno?? dzia?ania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprz?tu, zniszcze? obiektów, innych zdarze? losowych)–„POMOC DORAŹNA”
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub zwżązanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

  • dotacje do 10 000 z?,
  • nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
  • dostępne środki 1 800 000 zł,
  • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Poka? stron? programu