Konkurs MSWiA: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

2019-10-31

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

I. Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem.
Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

Część A. prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi oraz prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych – działania: całodobowe telefoniczne wsparcie osób (udzielanie informacji dla ofiar i świadków na temat ich praw i obowiązków; udzielanie informacji na temat dostępnej pomocy; organizacja pomocy); świadczenie poradnictwa prewencyjnego, w szczególności przedwyjazdowego.

Koszty kwalifikowane:

· koszty połączeń telefonicznych – do 4 linii telefonicznych, w tym linia zaufania oraz połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia i organizacji pomocy,

· wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji – działania: ocena potrzeb ofiar handlu ludźmi; zapewnienie ubrań, środków higienicznych, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej; asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości; indywidualna praca z ofiarą; wsparcie psychologiczne; pomoc tłumacza; transport ofiary na terenie kraju; pomoc przy legalizacji pobytu; konsultacje prawne; zapewnienie uczestnictwa ofiar handlu ludźmi w kursach zawodowych i kursach języka polskiego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami; współpraca w kwestii organizacji i udzielania pomocy z właściwymi podmiotami działającymi na terenie kraju i za granicą oraz kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jedynie w uzasadnionych przypadkach; w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia, tj. umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia; dyspozycyjność przez 24h na dobę (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym);

Koszty kwalifikowane:

· ubrania,

· środki higieniczne,

· wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskami jedynie w uzasadnionych przypadkach,

· doładowanie telefonów dla ofiar,

· bilety komunikacji miejskiej dla ofiar,

· badania medyczne,

· konsultacje lekarskie,

· konsultacje psychologiczne,

· konsultacje prawne,

· usługi tłumaczeniowe,

· organizacja transportu dla ofiar na terenie kraju,

· koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,

· podróże,

· transport lokalny,

· noclegi, diety – w ramach realizacji zadania,

· podróże służbowe w ramach zapewniania pomocy konkretnym beneficjentom – dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy,

· koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych,

· koszty kursów zawodowych i kursów języka polskiego,

· wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

Część C. prowadzenie schroniska lub schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia - zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia (W rozumieniu niniejszego zadania publicznego bezpieczne miejsce schronienia (zakwaterowania) oznacza miejsce bezpiecznego dziennego i nocnego pobytu dla potencjalnych oraz stwierdzonych ofiar handlu ludźmi. Miejsca te mogą być zapewnione w ramach samodzielnej placówki, ośrodka wsparcia, mieszkania rotacyjnego lub innego, odpowiedniego miejsca zakwaterowania) dla następujących grup ofiar:

1. kobiet,

2. mężczyzn,

3. kobiet z dziećmi,

4. dzieci bez opieki,

5. rodzin).

Działania: zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary, np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.; możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność personelu KCIK przez 24h na dobę.

Koszty kwalifikowane:

· wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców,

· wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, w tym ochrona obiektów,

· energia,

· gaz,

· ubezpieczenie,

· monitoring,

· usługi telekomunikacyjne,

· zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek.

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (działania: wystąpienia podczas warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów dla instytucji państwowych i samorządowych oraz organów ścigania; konsultacje i poradnictwo telefoniczne dla takich instytucji odbywa się w ramach części A zadania; opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK; dyspozycyjność przez 24h na dobę).

Koszty kwalifikowane:

· wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców,

· podróże, transport lokalny, noclegi, diety w przypadku udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju – dot. pracowników i wolontariuszy organizacji realizujących zadanie publiczne oraz zleceniobiorców, przy czym w przypadku zleceniobiorców wymagana jest każdorazowo zgoda MSWiA,

· opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK

Koszty części D nie powinny przekroczyć 13% kosztów zadania.

Część E. koszty administracyjne związane z realizacją zadania – koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane:

· wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK,

· ubezpieczenie,

· energia elektryczna,

· usługi telekomunikacyjne,

· opłaty pocztowe i bankowe,

· koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w tym ochrona biura,

· aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu

· wsparcie dla zespołu KCIK (superwizja zespołu KCIK),

· wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

II. Wysokość środków publicznych oraz termin i warunki realizacji zadania

1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 1 100 000 PLN (słownie: milion sto tysięcy złotych).

2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

III. Uprawnione podmioty
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego oraz wysoką jakość jego wykonania.

IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2019 r.

2. Oferty należy składać korespondencyjnie na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Istnieje możliwość złożenia ofert (z ww. dopiskiem na kopercie) bezpośrednio w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8:15 – 16:00.